Ons Dag Se Brood
'n Projek van die N G Gemeente Noordkus Evangelisasie Diensaksie
Dagstukkie Argiewe > 2016 > Mei > 26 - Geloofsverskille
26 Mei 2016
Geloofsverskille
Galasiërs 2:1-10

Luister na hierdie oordenking

Elke twee jaar kom die kerkleiers van die NG Kerk bymekaar om te besin oor allerhande vraagstukke. Dikwels is daar nie ooreenstemming oor sekere dinge nie. Die een slag is dit byvoorbeeld die gay-kwessie wat die vergaderings oorheers, en dan weer die vraag oor die her-doop van volwassenes. Die vraagstuk rondom kerkhereniging in die NG Kerkfamilie is 'n reuse kopseer. Ander kerke het hierdie vraagstuk jare gelede al opgelos! Dikwels is daar sommer baie warm debatte, en raak die manne warm onder die boordjie. Wanneer verskillende kerke egter belangrike besluite moet neem uit uiteenlopende geloofsagtergronde, dan kan ek my voorstel hoe die manne mekaar in die hare sou kon vlieg. Voorbeelde van die verskille sal ek nie eers noem nie, want met hierdie dagstukkies poog ek juis om oor dié dinge te skryf waaroor ons almal saamstem.

Natúúrlik is daar geloofsdinge waaroor ons nooit sal saamstem nie, maar laat ons dan nou maar van hulle vergeet. Ek is al dikwels aangevat oor sulke kwessies, maar ek weier om myself daaroor uit te laat, want niemand gaan deur die ander oortuig word nie, dus is dit 'n onnodige verkwisting van kosbare geloofs-energie.

Daar is egter soms dinge wat loodreg teen die Bybelse waarhede indruis, en dan mag 'n mens nie stilbly nie. Waar die Bybel byvoorbeeld die kruisiging, dood, begrafnis en opstanding van Jesus Christus in geen onduidelike terme beskryf en as die volle waarheid voorhou, durf ek nie gaan sê dat hierdie dinge slegs in die harte van die dissipels gebeur het, en dat ons dit "geestelik" moet sien nie. Dan is dit 'n liederlike dwaalleer.

Paulus het met sulke dinge te doene gekry in die gemeentes van Galasië, en daarom vertel hy vir hulle van die leiersberaad wat hy in Jerusalem bygewoon het, waar hierdie sake wat nou verkondig word reeds uitgestryk is. Daar was Joodse Christene in Galasië wat daarop aangedring het dat alle nuwe Christene besny moes word, en dat hulle die Joodse gebruike moes handhaaf, al die vakansiedae, rituele ens.

Paulus verduidelik dat hierdie sake reeds jare tevore uitgeklaar is op die Jerusalem-beraad, waar hy saam met verskeie ander kerkleiers vergader het. Natuurlik was hierdie beraad nie sonder sy haakplekke en struwelinge nie, net soos dit maar vandag steeds gaan by 'n sinodevergadering. Jerusalem was natuurlik in die hartjie van Israel, en die Christene daar was uit die aard van die saak meestal behoudende Jode waarvan die meeste nog vasgeklou het aan die ou Joodse gewoontes. Aan die een kant het hulle die bevryding van Jesus ervaar, maar aan die ander kant kon hulle steeds nie wegkom van die wettiese bande wat hulle gebind het nie. Hierdie selfde bande wou hulle toe ook afdwing op al die nuwe bekeerlinge regoor die wêreld, of hulle nou Grieke of Romeine of wie-ookal was.

Paulus het sy voet neergesit: Jesus is genoeg! Dit was nie nodig vir enige nie-Jood om die Joodse tradisies na te kom nie. Dieselfde het natuurlik ook gegeld vir die besnydenis, 'n tradisie wat bitter swaar geweeg het vir enige Jood. Die kerkleiers het geluister na Paulus se pleidooi en tot die slotsom gekom dat géén nie-Jood ooit gedwing kan word om die Joodse wette te onderhou nie. Die leiers wat hierdie besluite geneem het was ook nie sommer net 'n klomp self-aangestelde leiers nie, maar manne met gesag: daar was onder andere Petrus, Johannes en Jakobus, wat beskou was as die pilare van die kerk. Die besluite is dus met groot gesag geneem.

Daardie groot manne het besef dat Paulus deur God na hulle gestuur is. Boonop het hulle geweet dat hy deur God self geroep is om sendingwerk onder die heidene te doen. Hy het, met ander woorde, 'n mandaat van God gehad, en daarom stem hulle met hom saam. En nou is daar dwaalleraars wat presies hierdie selfde gedagtes waarteen Paulus so gestry het weer in Galasië probeer afdwing. Nie alleen versprei hulle verkeerde inligting nie, maar hulle verbreek ook die "Jerusalem-ooreenkoms".

Die boodskap vandag is dat daar altyd klemverskille sal wees tussen gelowiges se opvattings oor verskillende sake. Hierdie verskille kan maklik oorbrug word as ons ruimte maak vir mekaar en mekaar se sieninge respekteer. As die ander ou anders doop as jy, is hy nie noodwendig verkeerd nie. Sommige glo aan die wegraping, en ander nie - wat maak dit saak? Hoe jy doop of hoe jy oor die wegraping glo gaan jou beslis nie uit die hemel hou nie! Daar is selfs Joodse Christene wat vandag steeds die Joodse tradisies en feeste streng onderhou, en daar is niks mee verkeerd nie. Wat egter uiters belangrik is, is die grondwaarhede van die geloof, soos byvoorbeeld dat God ons uit genade red sonder dat ons iets daartoe kan bydra. Al wat Hy van ons vra is ons geloof in Jesus. So ook Jesus se lyding, sterwe en opstanding. Hierdie soort sake mag nooit in die gedrang kom nie.

Gebed:

Here, gee my asseblief verdraagsaamheid teenoor mense wat anders as ek glo.

26 Mei 2016
Vandag se Skriflesing
Galasiërs 2

Galasiërs 2

Paulus word deur die ander apostels erken

1Veertien jaar later het ek weer Jerusalem toe gegaan, hierdie keer ek en Barnabas, en ek het vir Titus ook saamgeneem. 2God het dit aan my geopenbaar dat ek moet gaan. Ek het toe die evangelie wat ek onder die heidennasies verkondig, aan die broers daar voorgelê en dit nog afsonderlik met die leiers bespreek. Ek wou sekerheid hê dat ek nie tevergeefs werk of gewerk het nie.

3Hoewel Titus, wat saam met my was, 'n Griek is, is hy nie gedwing om hom te laat besny nie. 4Daar was wel sekere mense wat dit wou hê, maar dit was mense wat onder vals voorwendsels in die gemeente ingedring het en hulle as medegelowiges voorgedoen het. Hulle werklike doel was om ons lewe in die vryheid wat Christus Jesus vir ons verwerf het, dop te hou, sodat hulle weer slawe van ons kon maak. 5Aan hulle eise het ons egter nie 'n enkele oomblik toegegee nie, sodat die waarheid van die evangelie vir julle gehandhaaf sou word.

6Die leiers van die gemeente wat hulle vroeër was, maak nie vir my saak nie; God kyk nie na 'n mens se uiterlike nie die leiers van die gemeente het aan die evangelie wat ek verkondig, niks toegevoeg nie. 7Inteendeel, hulle het ingesien dat die taak aan my toevertrou is om die evangelie aan die nie-Jode te verkondig, net soos dit aan Petrus toevertrou is om die evangelie aan die Jode te verkondig. 8Dieselfde God wat van Petrus 'n apostel vir die Jode gemaak het, het van my 'n apostel vir die nie-Jode gemaak.

9Toe hulle dan ingesien het dat God my hierdie voorreg gegee het, het Jakobus, Sefas en Johannes, wat beskou is as die pilare van die gemeente, my en Barnabas die regterhand gegee as teken dat ons en hulle medewerkers is. Ons het ooreengekom dat hulle die evangelie aan die Jode sou verkondig, en ons aan die nie-Jode. 10Al wat hulle gevra het, is dat ons nie die armes onder hulle moet vergeet nie. Ek het my dan ook steeds vir hierdie liefdesdiens beywer.


In Antiogië wys Paulus vir Petrus tereg

11Toe Sefas egter later na Antiogië toe gekom het, het ek my openlik teen hom verset omdat sy optrede duidelik verkeerd was. 12Voordat daar van Jakobus se mense aangekom het, het Sefas gewoonweg saam met nie-Joodse gelowiges geëet. Maar toe dié mense daar aankom, het hy hom onttrek en hom eenkant begin hou, omdat hy bang was vir die voorstanders van die besnydenis. 13Die ander Joodse gelowiges het ook saam met hom begin huigel, en selfs Barnabas het hom deur hulle huigelary laat meesleep.

14Toe ek sien dat hulle van die reguit pad van die evangeliese waarheid afwyk, het ek daar voor almal vir Sefas gesê: "Jy is 'n Jood, en jy hou jou nie meer aan die Joodse gebruike nie. As jy self leef asof jy nie 'n Jood is nie, hoe kan jy dan mense wat nooit Jode was nie, wil dwing om te lewe asof hulle Jode is?"


Geregtigheid uit die geloof

15Ons is Jode van geboorte en nie sondaars uit die heidene nie. 16En tog weet ons dat 'n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur in Jesus Christus te glo. Ook ons het tot die geloof in Christus Jesus gekom, en dit is hoe ons vrygespreek is: deur in Christus te glo en nie deur die wet te onderhou nie, want geen mens word vrygespreek op grond daarvan dat hy die wet onderhou nie.

17As uit ons soeke na vryspraak in Christus geblyk het dat ons ook sondaars is, beteken dit dan dat Christus in diens van die sonde staan? Beslis nie! 18Maar as ek die bepalings van die wet wat ek nietig verklaar het, weer laat geld, dan maak ek myself daarmee tot 'n oortreder. 19Maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood sodat ek vir God kan lewe: ek is saam met Christus gekruisig, 20en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê. 21Ek verwerp nie die genade van God nie. As 'n mens vrygespreek kon word op grond daarvan dat hy die wet onderhou, sou dit immers beteken dat Christus verniet gesterwe het.