Ons Dag Se Brood
'n Projek van die N G Gemeente Noordkus Evangelisasie Diensaksie
Dagstukkie Argiewe > 2015 > Januarie > 27 - 'n Loflied (2)
27 Januarie 2015
'n Loflied (2)
Nehemia 9:22-37

Luister na hierdie Dagstukkie -*- Luister na ander dagstukkies en preke

Die Leviete is steeds besig met die lofprysing aan die Here. Hulle vertel in Neh. 9:22-25 hoedat die Here uiteindelik na die veertig jaar in die woestyn die beloofde land in die hande van Israel gegee het. Die verskillende konings het geswig voor die almag van God, en die volk kon die land inneem ten spyte van hulle geskiedenis van sonde en opstand teen die Here. Weereens sien ons God se groot genade en liefde hierin, asook Sy vergifnis.

Wanneer ons terugdink aan die manier waarop die volk die land binnegekom het, dan is Jerigo die eerste wat in jou gedagtes opkom. Die Leviete sing dat die Here vestingstede in die volk se hande gegee het. By Jerigo het hulle nie eers nodig gehad om die stad te bestorm of om wapens te gebruik nie. Al wat hulle moes doen was om sewe keer om die stad te loop en op ramshorings te blaas. Die stad het vanself ingetuimel!

Maar dit is nie net stede en volke wat die Here vir die volk gegee het nie, Hy het ook vir hulle wingerde, olyfboorde en landerye met vrugbare grond gegee, en putte wat alreeds vir hulle gegrawe was. Daar was huise wat klaar gebou was, hulle kon maar net intrek. Die volk het vet geword uit die goedheid van die Here (vers 25).

Maar mense is snaakse goed: hulle vergeet só gou waarvandaan hulle hulp kom. In verse 26-31 sing hulle dat die Israeliete baie vinnig van God vergeet het en opstandig geword het. Eintlik het hierdie 'n gedurige kringloop geword. Wanneer hulle in opstand kom teen die Here, gee Hy hulle oor aan hulle vyande. Hulle weet baie goed waarheen om te skree om hulp, en dan hoor die Here hulle smeekroepe en Hy stuur vir hulle redding. Maar sodra hulle weer veilig is, begin alles weer van vooraf. Gaan lees gerus maar die boek Rigters, waar ons op feitlik elke bladsy sien: "Die Israeliete het weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here.....", 'n refrein wat oor en oor herhaal word. Uiteindelik het dit te ver gegaan, en het die sondes van die volk hulle oorweldig. God het hulle in die hande van die heidennasies oorgegee en hulle in ballingskap laat wegvoer.

Maar steeds het die Here nie van Sy volk vergeet nie. Hy was genadig, en Hy het hulle nie totaal uitgewis nie. Inderdaad het God 'n oorblyfsel van die volk teruggebring na hulle land, en dit is hierdie geloofsgemeenskap wat nou in Jerusalem oorgebly het.

In vers 32-37 bely die volk dat hulle voorgeslagte ongehoorsaam was aan God. Hulle het nie God se gebooie en Sy verordeninge nagekom nie.Hulle huil in diepe berou voor die Here, en dan pleit hulle by Hom vir hierdie oorblyfsel van die volk. Hulle vra die Here om asseblief tog nie al die ellende wat hulle as gevolg van hulle eie toedoen deurgemaak het, te vergeet nie. Hulle was in ellende gedompel in die tyd van die Assiriese konings.

Inderdaad was God se oordeel heeltemal regverdig, want dit was nie alleen die volk nie, maar saam met hulle die konings wat oor die volk regeer het, die amptenare en selfs ook die priesters wat afvallig geword het aan die Here.

En nou is hulle slawe in hulle eie land! Hulle pluk nou nog steeds die wrange vrugte van hulle voorvaders se sondes. Alhoewel hulle terug is in hulle eie land, behoort die land nie meer aan hulle nie, dit behoort aan hulle oorheersers, en die opbrengs van die land moet hulle aan die heidense koning gee wat oor hulle heers. Hulle vra die Here om asseblief hierdie dinge in ag te neem. Eintlik sou dit net menslik wees om hulle voorvaders te blameer vir al die ellende waarin hulle verkeer, maar hulle doen dit nie. Hulle staan saam met hulle voorvaders skuldig voor die Here.

Hoe raak hierdie gedeelte vandag vir my en jou as gelowiges? Ons kan ook baie maklik die skuld vir die situasie waarin ons onsself vandag bevind blameer op ons voorouers. Ja, daar is baie dinge wat hulle verkeerd gedoen het. Hulle het dikwels totaal liefdeloos opgetree, en dit terwyl hulle hulleself gesien het as diep gelowige mense. Met groot deernis kan baie van ons terugdink aan die huisgodsdiens wat ons ouers saans saam met die gesin gedoen het. En dan is daar die volgende oggend liefdeloos geskree op die huisbediende. Daar is in die parlement gebid, en die Bybel was die riglyn. Maar terselfdertyd is daar kwetsende apartheidswette gemaak, wette wat mense diep seergemaak het en hulle weerhou het van 'n goeie lewe.

Gaan ons verder terug in ons land se geskiedenis, dan sien ons hoe wreed die slawe behandel is jare gelede in Suid-Afrika. Daar was meer as dertig aanklagtes waarop 'n slaaf die doodstraf kon kry. En wanneer dit gebeur het, was die persoon in vier stukke opgekap, en die vier dele by die vier ingange na Kaapstad opgehang sodat almal kon sien wat met 'n oortreder gebeur.

Vandag tree ons nog dikwels liefdeloos op. Ons betoon nie altyd die nodige eerbied vir God nie, en maak Sy gebooie af as minder belangrik. Ons lewe dikwels selfsugtig slegs vir onsself. En steeds is Hy liefdevol en genadig teenoor ons. Onbegryplik!

Gebed:

Here, vergewe my asseblief, en my volk en medegelowiges.


31 Mei 2013
Vandag se Skriflesing
Openbaring 5

Hoofstuk 5

1 In die regterhand van Hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien wat aan die voor- en aan die agterkant vol geskrywe was en wat met sewe seëls goed verseël was.

2 Toe het ek 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep: "Wie is waardig om die boek oop te maak deur die seëls daarvan te breek?"

3 Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie.

4 Ek het baie gehuil omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie.

5 Toe sê een van die ouderlinge vir my: "Moenie huil nie. Kyk, die Leeu uit die stam van Juda, die Afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die sewe seëls oopmaak."

6 Toe het ek voor die troon wat omring was deur die vier lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, 'n Lam sien staan, die Een wat geslag was. Hy het sewe horings en sewe oë gehad. Die sewe oë is die sewe Geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur is.

7 Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van Hom wat op die troon sit.

8 Net toe die Lam die boek neem, het die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor Hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges.

9 Toe sing hulle 'n nuwe lied: "U is waardig om die boek te neem en die seëls daarvan oop te maak omdat U geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie.

10 U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer."

11 Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja, miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor

12 uitroep: "Die Lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang."

13 Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê: "Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid."

14 Die vier lewende wesens het gesê: "Amen!" En die ouderlinge het gekniel en God aanbid.