Ons Dag Se Brood
'n Projek van die N G Gemeente Noordkus Evangelisasie Diensaksie
Dagstukkie Argiewe > 2015 > Junie > 30 - Twaalf Apostels
30 Junie 2015
Twaalf Apostels
Lukas 6:12-19

Klik hier om te Luister na Dagstukkies

Gebed is 'n baie belangrike deel van enige gelowige se lewe, veral as hy ernstig is oor sy geloof. Prakties sien ons in Jesus se lewe op aarde hoedat Hy ook hierdie stelling uitgeleef het. As dit vir Hom belangrik was - hoeveel te meer nie vir ons as gewone sterflinge nie. Telkemale lees ons in die Evangelies dat Jesus lang tye in gebed deurgebring het, veral voor groot gebeurtenisse. Ons is so geneig om groot besluite in ons lewe vooraf te gaan met 'n ou skietgebedjie. Kom ons kyk 'n bietjie wat Jesus gedoen het.

Jesus se volgelinge het groot aangegroei, en 'n skare van mense het Hom elke dag gevolg. Dit het begin toe Jesus 'n paar vissermanne daar by hulle skuite gekry het, en hulle gevra het om saam met Hom te kom, met die belofte dat hulle vissers van mense sou word. En van toe af het die gevolg net al hoe groter geword. Die tyd het nou aangebreek dat daar 'n paar spesiale manne aangewys moes word om intensiewe opleiding te kry. Hulle sou die leiding moes neem wanneer Jesus se taak voltooi is. Om te besluit watter manne hierdie taak sou kry, was van kardinale belang, want daar sou 'n reuse taak op hulle skouers lê. Vir Jesus was dit tweede natuur om eers te gaan bid hieroor, en ons lees dat Hy die hele nag in gebed deurgebring het. Hy het die eensaamheid van 'n berg uitgesoek en met God geworstel oor daardie belangrike besluit.

Ons het per geleentheid deurnag gebedsgeleenthede in ons gemeente gehad. Hierdie was heilige oomblikke, en elkeen wat deel was daaraan kan alleen getuig van die heerlike geestelike verkwikking wat dit bring. Om op so 'n ernstige wyse te bid, verheerlik jy nie alleen die Here nie, maar jy word gevoed met geestelike krag waaraan daar nie 'n einde is nie. Elke groot besluit in jou lewe hoef nou nie juis voorafgegaan te word met 'n deurnagsessie nie, maar 'n mens moet veral wanneer groot besluite op hande is tyd maak om met die Here deur te bring en Hom te vra vir wysheid. Moenie toelaat dat jou besige program in jou pad staan om die Here se aangesig op te soek nie. Ek het eenmaal iemand hoor sê dat hy gans te besig is om NIE te bid nie. As dit die geval is, dan moet 'n mens eintlik baie meer tyd aan gebed spandeer as dinge onmoontlik besig begin raak. Dit mag dalk van jou "kosbare" tyd opneem, maar die resultaat is astronomies.

Wanneer die dag breek, kom Jesus van die berg af, en daar kry Hy sy klomp volgelinge. Twaalf van hulle kies Hy uit om "Apostels" te word. Die Griekse woord Apostolous is afgelei van die werkwoord wat beteken "om met opdrag uit te stuur". Tegnies kan ons hulle dus gevolmagtigde afgevaardigdes noem.

Vandag het ons ook "gewone" gelowiges en gelowiges wat 'n spesifieke opdrag het. Dit beteken nie dat die een belangriker as die ander is, of dat die een 'n groter werk moet doen in die Koninkryk as die ander nie. In die geval van die apostels was hulle die manne wat verantwoordelik sou wees om leiding te neem, mense te leer wat Jesus húlle geleer het, en die kerk te organiseer. Die "gewone" gelowiges was die mense wat later verantwoordelik was om die Woord uit te dra en die Evangelie deur die hele wêreld te versprei. Dit is ook my en jou taak vandag om ons Christenskap só uit te leef, nie alleen met wat ons vir ander sê nie, maar deur ons ganse lewe, sodat daar 'n honger sal ontstaan vir die Evangelie by almal met wie ons in aanraking kom.

Op die vlakte het daar 'n groot skare mense vir Jesus gewag. Nie alleen was daar Jode nie, maar Lukas noem ook dat daar mense was uit die kusgebied van Tirus en Sidon, 'n nie-Joodse landstreek. Jesus se eerste taak was om Sy bediening toe te spits op Israel, omdat hulle uit die aard van die saak die volk van God was, en daarom was die uitkies van die twaalf manne ook sterk simbolies van die herstel van die twaalf stamme van Israel. God se genade is egter ook vir almal daar buite, ook die heidene. Mense het van heinde en verre gekom met hulle siekes vir genesing. Jesus het hulle nie teleurgestel nie, maar nou het daar 'n nuwe dimensie in Sy bediening aangebreek, naamlik om mense te leer. Eintlik was dit hoofsaaklik gerig op die twaalf manne, maar elkeen wat teenwoordig was kon ook luister na hierdie wonderlike preke van Jesus.

Die sogenaamde "Bergpreek" waarna ons DV. môre gaan kyk, het hierna gevolg, en die mense het behóórlik aan Jesus se lippe gehang. Selfs vandag, 2000 jaar later, is hierdie preek steeds vars en nuut, en kan elkeen van ons dit maar oor en oor gaan lees, want elke keer as jy dit lees sien jy iets nuut daarin raak. Ek nooi jou dus uit om saam met my Jesus se preek ons eie te maak, en nie alleen deur dit te lees nie, maar dit ons lewenswyse te maak.

Gebed:

Here, dankie vir die wete dat U my uitgekies het om 'n gelowige in U Koninkryk te wees. Leer my om my Christenskap op elke terrein uit te leef.

30 Junie 2015
Vandag se Skriflesing
Lukas 6:12-19

12 In daardie tyd het Jesus uitgegaan na die berg toe om te bid en die hele nag deurgebring in gebed tot God.

13 Toe dit dag word, het Hy sy dissipels nader geroep en twaalf van hulle uitgekies, wat Hy ook apostels genoem het.

14 Hulle was Simon, wat Hy ook Petrus genoem het, en sy broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartolomeus, 15 Matteus en Tomas, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Seloot, Judas seun van Jakobus, 16 en Judas Iskariot wat die verraaier geword het.

17 Hy het saam met hulle van die berg afgekom en op 'n gelykte by 'n groot aantal volgelinge gaan staan. Van die hele Joodse land en Jerusalem en van die kusgebied van Tirus en Sidon af was daar 'n menigte mense 18 wat gekom het om na Hom te luister en van hulle siektes genees te word. Ook dié wat onder onrein geeste gely het, is gesond gemaak.

19 Al die mense het Hom probeer aanraak, omdat daar krag van Hom uitgegaan het en Hy almal gesond gemaak het.