Ons Dag Se Brood
'n Projek van die N G Gemeente Noordkus Evangelisasie Diensaksie
Dagstukkie Argiewe > 2015 > April > 24 - Voor 'n Uitgelese Gehoor
24 April 2015
Voor 'n Uitgelese Gehoor
Handelinge 25:13-26:32

Luister na Dagstukkies

Wanneer Porkius Festus as goewerneur oorneem, moet hy darem mos nou behóórlik verwelkom word, en so besluit Koning Herodus Agrippa II om 'n staatsbesoek te bring aan Festus om hom baie welkom te laat voel. Hy word vergesel van sy suster Bernice wat by hom bly. Sy was voorheen met Herodus van Chalkis getroud, en sy is ook die suster van Drusilla, van wie ons in 'n vorige dagstukkie gelees het. Herodus van Chalkis was Herodus Agrippa II se pa se jonger broer. Probeer nou maar self hierdie familieverband uitwerk! 'n Groot deurmekaarspul!

En so kom die koning van Judea en sy gevolg met groot seremonie in Sesarea aan om 'n paar dae by goewerneur Festus deur te bring. Festus kan maar nét nie vir Paulus uit sy gedagtes kry nie, selfs nie eers gedurende hierdie koninklike besoek nie. Hierdie man het 'n gróót indruk op hom gemaak. Dan vertel hy vir Agrippa van Paulus: "Hier is iemand wat deur my voorganger, Feliks as gevangene agtergelaat is. Die Jode wil hom met alle geweld laat skuldig bevind, maar toe ek hom verhoor, kon ek rêrag niks kry wat énigsins tronkstraf kon regverdig nie. Dit het alles gegaan oor twisvrae oor 'n sekere Jesus wat glo dood is. Hierdie man beweer egter dat Jesus nog lewe."

"Dit maak nie sin nie", krap Agrippa sy kop.

"Ja, en toe wil die Jode hê dat ek hom na Jerusalem toe moet stuur sodat hulle hom daar kon verhoor. Ek het eerlik nie geweet hoe om die saak te hanteer nie, en ek wou hom stuur. Maar die man beroep hom toe op die keiser. Hy het verkies om eerder in gevangenskap te bly as om deur die Jode verhoor te word."

Nou is Agrippa baie nuuskierig. Hierdie Paulus klink na 'n baie interessante karakter: "Ek sou baie graag ook die man wil hoor," vra hy vir Festus.

"Ek sal reël dat u hom more kan hoor," belowe hy.

Die volgende oggend blaas die trompette 'n fanfare wanneer koning Herodus Agrippa en Bernice met groot vertoon die saal binnekom. Al die belangrikste mense is daar, die generaals en elkeen met status.

Op Festus se bevel word Paulus ingebring. Hy laat gly sy oë oor die uitgelese gehoor, oral waar hy kyk is dit net goud, blink edelstene en pronkvere. Paulus besef skielik watter groot voorreg dit is om ook die Evangelie te kan deel met al hierdie hooggeplaastes, mense wat andersins nooit óóit die blye boodskap sou hoor nie.

Festus kry eers sy woordjie in: "Koning Agrippa en almal hier teenwoordig, hier voor u is die man wat die Jode almal dood wil hê. Nou het hy hom op die keiser beroep, maar ek weet werklik nie wat om vir die keiser te skryf nie! Dit is mos sinneloos om 'n gevangene te stuur sonder dat daar 'n geldige aanklag teen hom is!"

"Jy kan maar jou saak stel," por die koning vir Paulus aan.

Met 'n dramatiese handbeweging wend Paulus hom tot Herodus: "Koning Agrippa, ek ag myself gelukkig dat ek my vandag juis voor u teen al die beskuldigings van die Jode kan verdedig, veral omdat u so goed bekend is met al die Joodse gebruike en twisvrae. Ek versoek u dus om geduldig na my te luister."

En dan begin Paulus en vertel hoedat hy in Jerusalem grootgeword het en dat almal hom daar baie goed ken. Almal weet dat hy 'n Fariseër was en hoe nougeset hy die Here gedien het. Hy vertel van hoedat hy Christene vervolg het en uiteindelik dan sy ontmoeting met Jesus op die Damaskuspad. Hy vertel van Jesus wat moes ly, maar dat Hy uit die dood opgestaan het, en dat Hy die lig aan die Jode sowel as die heidennasies bring.

"Paulus, jy is mal!" skree Festus. "Jou groot geleerdheid maak jou mal!"

"Nee," antwoord Paulus, "ek is nie mal nie u Edele, maar onder leiding van die Heilige Gees praat ek die waarheid. En dan wend hy hom tot die koning: "Koning Agrippa, glo u die profete? Ek weet u glo!"

Die koning is totaal uit die veld geslaan: "Jy dink jy kan my sommer gou-gou 'n Christen maak!" stamel hy.

"Ek bid God dat nie net u nie, maar almal wat vandag na my luister, sal word soos ek is, net sonder die boeie."

Daarop staan Agrippa en sy gevolg op. Hy is nie gewoond dat 'n tronkvoël hom in die openbaar aanvat nie! Terwyl hulle uitloop sê Agrippa vir Festus: "Hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Hy kon nou vrygelaat gewees het as hy hom nie op die keiser beroep het nie."

Wanneer ons die gedeelte in die Bybel lees, sien ons dat die Christelike geloof nie maar net berus op die een of ander ideologie nie, maar dat alles gegrond is op historiese feite. Jesus se kruisiging en opstanding word nie betwis nie. Daar was talle getuies wat die dinge met hulle eie oë sien gebeur het.

Maar ons sien ook hoedat Paulus 'n koning reguit konfronteer met die Evangelie. Dit kos moed! Maar hy doen dit met die krag van die Heilige Gees. Ek en jy het daardie selfde krag vandag steeds tot ons beskikking!

Gebed:

Here, dankie dat ek vanoggend weereens kan besef dat alles oor U waar is. Gee my ook asseblief soos Paulus daardie moed om van U te vertel wanneer die geleentheid hom voordoen.

24 April 2015
Vandag se Skriflesing
Handelinge 25:13-26:32

13 Na verloop van tyd het koning Agrippa en Bernice na Sesarea toe gekom om Festus te verwelkom.

14 Hulle het 'n paar dae daar deurgebring, en Festus het Paulus se saak by die koning ter sprake gebring: "Hier is iemand wat deur Feliks as gevangene agtergelaat is.

15 By my aankoms in Jerusalem het die priesterhoofde en die familiehoofde van die Jode 'n aanklag teen hom ingebring en my gevra om hom skuldig te bevind.

16 Ek het hulle geantwoord dat dit nie die Romeinse gebruik is om 'n beskuldigde as guns uit te lewer nie. Hy moet eers geleentheid kry om hom voor sy aanklaers teen hulle beskuldiging te verdedig.

17 Toe hulle hierheen gekom het, het ek sonder uitstel die volgende dag op die regbank gaan sit en bevel gegee dat die man voor my gebring moet word.

18 Sy aanklaers het om hom gaan staan en hom beskuldig, maar nie van ernstige misdade soos ek verwag het nie.

19 Dit het alles gegaan oor twisvrae in hulle eie godsdiens en oor 'n sekere Jesus wat dood is, maar van wie Paulus beweer dat hy lewe.

20 Omdat ek nie geweet het hoe om hierdie saak te hanteer nie, het ek gevra of hy gewillig sou wees om Jerusalem toe te gaan en daar oor hierdie dinge verhoor te word.

21 Maar Paulus het hom op die keiser beroep. Hy wou liewer gevangene bly en deur die keiser verhoor word. Ek het toe beveel dat hy aangehou moet word totdat ek hom na die keiser toe kan stuur."

22 Agrippa sê toe vir Festus: "Ek sou self ook graag die man wil hoor." "Môre kan u hom hoor," antwoord Festus.

23 Die volgende dag het Agrippa en Bernice met groot vertoon die saal binnegekom in geselskap van die generaals en die vooraanstaande inwoners van die stad. Op Festus se bevel is Paulus ingebring.

24 Toe sê Festus: "Koning Agrippa en almal hier teenwoordig, kyk, dit is die man teen wie al die Jode in Jerusalem en hier 'n aanklag by my ingebring het. Hulle het geskreeu dat hy nie langer behoort te lewe nie.

25 Ek kon egter nie vasstel dat hy iets gedoen het wat die doodstraf verdien nie. Aangesien hy hom op die keiser beroep het, het ek besluit om hom daarheen te stuur.

26 Maar ek weet eintlik nie wat ek vir die keiser moet skrywe nie. Daarom het ek hom voor u gebring, en veral voor u, koning Agrippa, sodat ek ná die ondersoek iets kan hê om te skrywe.

27 Dit is sinloos, lyk dit vir my, om 'n gevangene te stuur sonder om die aanklag teen hom duidelik aan te gee."


Handelinge 26

1 Agrippa sê toe vir Paulus: "Jy kan maar jou saak stel." Met 'n handbeweging het Paulus sy verdediging begin:

2 "Koning Agrippa, ek ag my gelukkig dat ek my vandag juis voor u teen al die beskuldigings van die Jode kan verdedig, 3 veral omdat u so goed bekend is met al die Joodse gebruike en twisvrae. Ek versoek u dus om geduldig na my te luister.

4 "Al die Jode ken my geskiedenis van jongs af. Van die begin af het ek tussen my volk en in Jerusalem gewoon.

5 Hulle ken my al lankal en kan getuig, as hulle wil, dat ek my hele lewe lank lid was van die Fariseërs, die strengste party van ons godsdiens.

6 En nou staan ek tereg omdat ek my hoop gevestig het op die belofte wat God aan ons voorvaders gemaak het.

7 Ons twaalf stamme dien God nougeset dag en nag juis omdat hulle die hoop het dat Hy sal doen wat Hy belowe het. Oor hierdie hoop, U Majesteit, word ek deur die Jode beskuldig.

8 Waarom is dit vir u en ander onmoontlik om te glo dat God dooies opwek?

9 "Ek het self gedink dat ek alles in my vermoë moes doen teen die Naam van Jesus van Nasaret.

10 Dit het ek toe ook in Jerusalem gedoen. Met die magtiging van die priesterhoofde het ek baie van die gelowiges in tronke gestop, en as hulle die doodstraf opgelê word, het ek daarmee saamgestem.

11 Dikwels het ek hulle in al die sinagoges laat straf om hulle te dwing om hulle geloof af te sweer. Ek het hulle so gehaat dat ek hulle selfs in die buitelandse stede vervolg het.

12 "Terwyl ek hieroor na Damaskus toe op reis was, met volmag en in opdrag van die priesterhoofde, 13 het ek, U Majesteit, helder oordag langs die pad 'n lig gesien wat uit die hemel gekom het. Dit was helderder as die son en dit het op my en my reisgenote geskyn.

26:13: Vgl. Hand. 9:1-19; 22:6-16.

14 Ons het almal op die grond neergeval, en ek het 'n stem in Hebreeus vir my hoor sê: 'Saul, Saul, waarom vervolg jy My? Jy maak jou net seer deur jou te verset.'

15 'Wie is U, Here?' vra ek toe. 'Ek is Jesus,' sê die Here. 'Dit is vir My wat jy vervolg.

16 Maar staan op, staan regop. Ek het aan jou verskyn om jou as my dienaar aan te stel. Jy moet getuie wees van wat jy van My gesien het en van wat Ek jou nog sal laat sien.

17 Ek sal jou beskerm teen die volk Israel en teen die heidennasies na wie toe Ek jou stuur.

18 Jy moet hulle oë oopmaak sodat hulle hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan bekeer. Deur in My te glo, sal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God.'

19 "Van toe af, koning Agrippa, was ek nie aan die gesig uit die hemel ongehoorsaam nie.

20 Ek het eers vir die mense in Damaskus en in Jerusalem en toe deur die hele Judea en daarna vir die heidennasies gepreek dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God moet bekeer; en dit moet hulle bewys met dade wat by die bekering pas.

21 Daarom het die Jode my by die tempel aangeval en probeer vermoor.

22 Omdat God my tot vandag toe bewaar het, staan ek hier as sy getuie voor klein en groot. Ek verkondig maar net waarvan die profete en Moses gepraat het:

23 Die Christus moes ly en die eerste wees wat uit die dood opstaan. Daardeur sou Hy aan die Jode en aan die heidennasies die lig bring."

24 Terwyl Paulus hom nog so verdedig, skreeu Festus: "Jy's mal, Paulus! Jou groot geleerdheid maak jou mal!"

25 Maar Paulus sê: "Ek is nie mal nie, U Edele, maar onder die leiding van die Heilige Gees praat ek die waarheid wat elkeen kan verstaan.

26 Die koning weet van hierdie dinge, en daarom praat ek openhartig met hom. Ek is seker dat dit nie sy aandag ontgaan het nie, want dit het nie êrens in 'n hoekie gebeur nie.

27 Koning Agrippa, glo u die profete? Ek weet u glo."

28 Agrippa sê toe vir Paulus: "Jy dink seker jy kan my sommer gou-gou 'n Christen maak."

29 "Of dit nou gou-gou gebeur of langer duur," antwoord Paulus, "ek bid God dat nie net u nie, maar almal wat vandag na my luister, sal word wat ek is, natuurlik net sonder hierdie boeie."

30 Die koning het opgestaan en saam met hom ook die goewerneur en Bernice, met hulle gevolg.

31 Toe hulle uitgaan, sê hulle vir mekaar: "Hierdie man het niks gedoen wat die dood of tronkstraf verdien nie."

32 Agrippa sê toe vir Festus: "Hierdie man kon vrygelaat gewees het as hy hom nie op die keiser beroep het nie."