Donderdag 29 September 2016

U is die Messias!

Markus 8:27-33

In die vorige oordenking het ons gesien hoedat Jesus die dissipels vra wie hulle dink dat Hy werklik is. Dan hoor ons vir Petrus as hy s: “U is die Christus,” oftewel die Messias. Hierdie is ongetwyfeld die hoogtepunt van Markus se verhaal, dus durf ons nie sommer so vlugtig hier deur draf nie. In al die vorige hoofstukke het niemand nog na Jesus verwys as die Messias nie, buiten die bose geeste wat mense se lewens beset het. Hulle was wel baie deeglik daarvan bewus wie Jesus werklik is, en hulle het in vrees en bewing geleef daarvoor.

Maar wat presies het Petrus bedoel toe hy hierdie aardskuddende belydenis maak? Vandag weet ons dat wanneer ons van die Christus of Messias praat, dan bedoel ons daarmee dat Hy die Seun van God, die derde Persoon van die Goddelike Drie-Eenheid is. Die Jode het dit ‘n bietjie anders verstaan. Hulle het nooit in hulle wildste drome kon dink dat God Persoonlik na die aarde sou kom nie, dus het hulle vir hulleself ‘n prentjie geskilder van die beloofde Messias as ‘n baie besonderse Persoon, amper iemand soos die groot koning Dawid. Hierdie Messias sou ‘n nuwe tydperk vir die Joodse volk inlei, soos die profete dit voorspel het, ‘n tydperk van glorie en vrede. Dit is dalk wat Petrus ook in gedagte gehad het. Party Jode het ook ander verwagtngs gekoppel aan die Messias, soos dat Hy nes koning Dawid die volk destyds verlos het van die Filistyne en ander vyande, ook nou die volk met mag sou verlos van die Romeine.

Jesus was wel deeglik bewus van wat Petrus en die ander gedink het. Dit is seker daarom dat Hy pas na hierdie uitspraak van Petrus, met ‘n baie dramatiese aankondiging kom: Hy gaan ly! Petrus wou sy ore toedruk toe Jesus in groot detail vir die manne begin vertel van die verskriklike lyding wat op Hom wag. Met afkeur luister Petrus hoe die familiehoofde en die kerkleiers vir Jesus sou verwerp. Hier het hy nou so pas ontdek dat Jesus die Messias is, en nou hoor hy van totale verwerping! Dit kan mos nie! Al die volksleiers moet die Messias mos aanvaar as Leier!

Maar dit raak erger as hy moet hoor dat hierdie Messias van hom doodgemaak gaan word. Ja, Jesus s wel iets van dat Hy drie dae later sou opstaan, maar daardie gedeelte sink nie eers in by Petrus nie, want hy verstaan dit gladnie. Jesus wou die manne laat verstaan dat Hy wel doodgemaak sou word, maar dat die dood nie die finale s sal h nie. Hy sou opstaan uit die dood en so die dood finaal oorwin. Hierdie is nie soos Petrus hom voorgestel het dat die Messias moes lyk nie. Jesus mt besef dat die Messias ‘n Leier by uitstek is, en nie ‘n lydende figuur nie! As Petrus dalk die agtergrond gehad het van ‘n Skrifgeleerde, sou hy miskien geweet het dat daar dikwels in die Skrifte verwys is na regverdige mense wat swaar moes ly. Dan sou hy dalk besef het dat Jesus hierdie Groot Lydende Regverdige is. Maar Petrus was maar net ‘n eenvoudige visserman.

Petrus neem Jesus eenkant waar die ander manne nie kan hoor nie, en dan praat hy hard en dringend met sy Meester. Hy moet darem nou begin besef dat as Hy die Messias wil wees, dan moet Hy die regte geluide maak! Weet Hy dan nie wat die verwagtinge van die mense van die Messias is nie?

En dan draai Jesus om, en terwyl Hy na die ander manne kyk, s Hy vir Petrus hierdie skokkende woorde: “Moenie in my pad staan nie, Satan!” Petrus voel hoe die bloed sy gesig verlaat as hy luister na die kras woorde. “Jy dink nie aan wat God wil h nie maar aan wat die mense wil h.

Petrus het gewens dat die aarde hom nt daar sou insluk. Hy kon sy tong afbyt oor die dinge wat hy kwytgeraak het. Ja, en dit sou ook nie die laaste keer wees wat Petrus sulke soort dinge sou s sonder om eers behoorlik te dink nie. Hy sou later nog ‘n keer-of-wat sy tong wou afbyt......

Maar vandag is dit nie Petrus waaroor ons wil praat nie. Ons wil nie kyk na die prentjie wat hy van die Messias vir homself geskilder het nie. Hierdie verhaal vra van jou en my om introspeksie te doen. Hoe lyk die prentjie wat k van Jesus, die Messias vir myself skilder? Is Hy waarlik vir my God Almagtig. Herken ek Hom as die Skepper van die heelal? Die Een wat sit op die troon en regeer oor alles en almal? Die Een vir Wie niks, absoluut NIKS! onmoontlik is nie? Is Hy ook vir my die Alomteenwoordige - die Een wat tegelyk in die hemel regeer, en ook terselfdertyd hier by my teenwoordig is waar ek hierdie oordenking sit en lees? Skilder ek Hom ook as die Alsiende en Alwyse, die Een vir Wie ek nie kan wegkruip nie, en wat alles van my weet? Is Hy ook vir my die Een wat liefde ontwerp en vervolmaak het? Is Jesus waarlik die Een in my lewe wat my so onbeskryflik liefhet? Is Hy werklik vir my die Een wat luister na my, ten spyte van die patetiese wenslysies wat ek so dikwels vir Hom aframmel? Ja, Hy is nog baie meer as dit, want Hy gee intens om vir my en Hy hoor elke versugting van my hart.

Gebed:

Here Jesus, leer my asseblief Wie U waarlik is.

Skriflesing

Die belydenis van Petrus

(Matt. 16:13-20; Luk. 9:18-21; Joh. 6:66-71)

27Daarna het Jesus en sy dissipels na die dorpies naby Sesarea-Filippi gegaan. Langs die pad het Hy vir die dissipels gevra: “Wie, s die mense, is Ek?”

28Hulle antwoord Hom: “Johannes die Doper, party s weer Elia, en party een van die profete.”

29“Maar julle,” vra Hy hulle, “wie, s julle, is Ek?”

Petrus antwoord Hom: “U is die Christus!”

30Toe belet Hy hulle om dit vir iemand anders te vertel.

Jesus kondig die eerste keer sy dood en opstanding aan

(Matt. 16:21-23; Luk. 9:22)

31Jesus het hulle toe begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly, dat Hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word, en drie dae later moet opstaan. 32Hy het met hulle hieroor reguit gepraat. Toe het Petrus Hom opsy geneem en Hom begin berispe. 33Hy het egter omgedraai, na sy dissipels gekyk en vir Petrus berispe.

“Moenie in my pad staan nie, Satan,” het Hy ges, “want jy dink nie aan wat God wil h nie maar aan wat die mense wil h.”

TERUG NA BO

 Woensdag 28 September 2016

Blindheid

Markus 8:14-30

Na Jesus se konfrontasie met die Farisers, is hulle terug in die skuit op pad na Betsaida-Julius. Dan kom die manne agter dat hulle ‘n probleempie het - hulle het vergeet om brood te koop. En nou sit hulle met een ou broodjie tussen die klomp van hulle. En die manne is honger! Daar volg ‘n redenasie oor hulle dilemma, en dan waarsku Jesus hulle: “Pasop vir die suurdeeg van die Farisers.” Dit kon die arme manne gladnie verstaan nie, en dan begin hulle mor. “Wat probeer die Meester vir ons s?”

Jesus is moedeloos met hulle: “Begryp julle nie? Verstaan julle dan gladnie?” berispe Hy hulle. Hoeveel keer moet Hy dan nou nog wonderwerke doen voordat hulle verstandjies sal begryp Wie Hy werklik is? ‘n Dag of wat gelede het Hy dan vierduisend mense kos gegee met sewe broodjies. En nie lank voor dit nie het hierdie einste manne nog slf die vyf brode en twee vissies uitgedeel aan vyftienduisend mense. En hoeveel mandjies vol brood het daar nog elke keer oorgebly ook? En nou bekommer hulle hulleself alweer oor daar net een brood vir hulle groepie is?

“Julle wat o het, sien julle dan nie?” wil Jesus weet. “En julle het ore! Hoor julle dan nie?” Die manne is sprakeloos. “Verstaan julle dan nog nie?” Jesus is moedeloos met hulle!

Ek dink daardie bootvaart oor na Betsaida-Julius het in ‘n baie ongemaklike stilte plaasgevind, met ‘n klompie manne wat baie hard nagedink het oor wat Jesus so pas vir hulle ges het. Is hulle dan geestelik blind vir alles wat hulle ondervind het?

En dan, by hulle aankoms in die dorp aan die oorkant van die meer, word daar nog sout in hulle wonde gevryf, want die eerste persoon waarmee hulle gekonfronteer word is juis ‘n blinde, so asof die geestelike blindheid waarvan Jesus so pas gepraat het, deeglik ingevryf word.

Jesus het die man aan die hand gevat en uitgelei uit die dorp uit, en toe word sy o “behandel” met spoeg. En skielik kan die man sien. Maar daar was ‘n probleempie, want al wat hy sien is vae beelde. Die mense lyk vir hom soos bome wat rondloop. Ek dink die arme man se moed het in sy skoene gesak, want as dit is hoe hy van sy blindheid genees gaan word, gaan dit nie vreeslik baie help nie. Maar Jesus is nog nie klaar met hom nie: Hy sit Sy hande oor die man se o, en wanneer Hy hulle weer afhaal, is die blinde se visie helder en normaal. Van stokblind na normaal. Wat ‘n asemrowende wonderwerk!

Dit laat my dink aan ‘n ou vriend van my, Dereck, se huiswerker. Hulle het agtergekom dat sy dinge omstamp en bloot baie onhandig is. Uiteindelik kom hulle tot die slotsom dat dit haar o moes wees. Hulle neem haar oogarts toe, en di gee vir haar ‘n bril. En vir die eerste keer in haar lewe sien die vrou normaal. Sy het gestraal! Sy kon nie glo wat met haar gebeur het nie. Maar sy loop met ‘n groot vraagteken op haar gesig. “Wat pla jou?” wil Dereck weet. Nee, sy wonder maar net: watter soort medisyne het hierdie man in die bril gesit dat sy nou skielik kan sien?

Die twaalf manne saam met Jesus het ook medisyne vir hulle o nodig gehad om behoorlik te kon sien. Nadat hulle ‘n ruk saam met Jesus was, het daar vir hulle ‘n flou liggie opgegaan. Hulle het besef dat hulle hier te doene het met ‘n baie spesiale Rabbi wat die wonderlikste goed doen en s. Maar hulle visie was soos daardie blinde s’n na die eerste sessie, nog bitter dof. Hulle kon die beweging sien, maar hulle kon Jesus nog gladnie herken nie. Daar sou eers iets baie spesiaal moes gebeur voordat hulle Jesus sou sien vir Wie Hy waarlik was.

O ja, daar was die oomblikkies van ‘n enkele flitsie, ‘n flikkerinkie hier en daar, waar hulle net vir ‘n vlugtige oomblik gedink het hulle sien die ware Jesus. So ‘n oomblik het een dag aangebreek terwyl hulle van die een dorpie na die ander stap. Jesus het hulle totaal onkant betrap toe Hy vra: “Wie s die mense is Ek?” Dit was ‘n maklike vraag, want hulle het mos gehoor hoe die mense Jesus beskryf as ‘n Profeet, of selfs as Elia. En Herodus het gedink dat Jesus Johannes die Doper is wat uit die dood verrys het. Absurd!

Maar dan kom die vraag wat die manne se voete totaal onder hulle uitslaan: “Maar julle,” konfronteer Hy hulle, “wie s jlle is Ek?” Dit was Petrus wat geantwoord het sonder om te dink - hy doen dit dikwels! “U is die Christus!” hoor hy homself s. Dit sou nog ‘n hele tydjie neem vir Petrus om eers te besef wat hy daardie dag kwytgeraak het, en wat dit werklik beteken.

Ek dink ons as gelowiges gaan ook maar dikwels soos die dissipels met baie swak sig deur die lewe. Sien ons werklik vir Jesus raak vir Wie Hy werklik is? En besef ons ooit altyd wat Jesus waarlik deurgegaan het om ons versoening te bewerkstellig? Ons s so maklik, so ligtelik: Jesus het vir ons gesterf aan die kruis. Dink ons ooit wat dit werklik beteken? Besef ons deur watter hel Hy moes gaan tydens en voor die aaklige dood? My gebed is dat elke gelowige daardie “bril met die medisyne” sal opsit en Jesus sal sien in Sy volle heerlikheid en dat ons so ‘n ietsie sal besef van daardie groot versoeningsdaad van Hom.

Gebed:

Here, maak asseblief hierdie dowwe geestes-o van my helder.

Dinsdag 27 September 2016

Suurdeeg

Markus 8:14-21

Suurdeeg is ‘n wonderlike ding. Kyk nou maar net hoe kan hy toor met ‘n sakkie meelblom! Een van die groot lekkertes van ‘n kuiertjie in die Bos, is natuurlik daardie siel-salige uitstrek by ‘n hardekoolvuurtjie, en om die klanke en geure van die veld in te drink. Om te sit en staar na die vlammetjies wat bokspring en dans en huppel en allerhande prentjies optower, maak alles volmaak. En dit natuurlik terwyl jou vleisie rustig op die kole l en lekker raak, en daardie vingerlek-lekker geur van die smeulende hout soos ‘n spons indrink. Maar sekerlik die belangrikste is jou potbroodjie wat daar eenkant op ‘n paar rustige kooltjies staan en stoom.

Maar om daardie potbroodjie so goudbruin en donsig-sag te kry, het jy ‘n paar dinge nodig. Natuurlik meel en sout, dalk ’n bietjie kruie vir die smaak, maar sonder die suurdeeg sal hy soos ‘n baksteen smaak. Dis harde werk om die suurdeeg behoorlik deur hom te knie. Maar dan begin die wonderwerk, as die wit deeg hier voor jou o begin rys en rys, totdat hy naderhand oor die skottel se rand probeer ontsnap. Wonderlik hoe ‘n ou klein bietjie suurdeeg ‘n hele skottel deeg in ‘n heerlike, geurige, stomende watertand broodjie kan verander. As jy na ‘n uur se bak die pot se deksel lig, dan s almal om die vuur: “Aaaaah!” van pure verwondering. Dit is dn dat jy skoon kan vergeet van die peperduur biefstuk op die kole......

Ek kon nog nooit mooi agter die kap van die byl kom, oor presies hoe suurdeeg werk nie. Al wat ek weet, is dat hy alles waarmee hy in aanraking kom, benvloed. Gooi jy ‘n teelepeltjie vol in ‘n sak meel, dan begin die hele klomp meel naderhand borrel en blaas, en dit raak ‘n lewende organisme. Gooi ‘n bietjie suurdeeg in ‘n emmer vol water en gooi suiker en gemmer by, raak daardie flou watertjie binnekort ‘n heksebrousel wat borrel en kook en stoom en gis. Die eind-produk is dikwels ‘n ding met ‘n skop soos ‘n donkie as jy hom te lank laat staan. Die suurdeeg maak van die rustige watertjie ‘n baie kwaai brousel. Tydens my dienspligdae het een van die kokke eendag skelmpies ‘n paar bottels gemmerbier gemaak en in die warm plafon weggesteek. ‘n Paar dae later het een bottel ontplof. Toe hy die res uithaal, het die goed ‘n skop gehad soos ‘n muil! Giftig!

Dalk is dit juis hierdie invloed wat die Jode suurdeeg in ‘n negatiewe lig laat sien het. Hulle het geglo dat suurdeeg eintlik agteruitgang veroorsaak in ‘n sekere sin. Gedurende Paasfees was alle suurdeeg dan ook by die huis uitgesmyt as ‘n simboliese aksie, en die brood wat gebak word, is sonder suurdeeg gebak. Ek kan my indink hoe onsmaaklik sulke ongesuurde brood moes smaak! In die Nuwe Testament word suurdeeg dan gewoonlik ook, met slegs een of twee uitsonderings, in ‘n negatiewe sin gebruik. In Markus 8 waarsku Jesus byvoorbeeld Sy dissipels teen “die suurdeeg van die Farisers en die suurdeeg van Herodus”.

Net soos wat ‘n klein bietjie suurdeeg ‘n groot invloed het, het een enkele persoon dikwels ‘n invloed op baie mense. Hitler was ‘n kragtige “suurdeeg”, wat miljoene mense benvloed het. Net so kan ‘n enkele negatiewe persoon ‘n hele gemeente versuur. Ek onthou die Sondag toe ‘n gemeentelid opgestaan het tydens die Erediens en aangekondig het dat hy nie langer na die dominee se “snert” sal luister nie. Alhoewel die leraar ‘n goeie boodskap gehad het, was dit, en die ganse erediens totaal geruneer daardie Sondag. Een persoon se negatiewe houding, kan ‘n hele gemeente saamsleep op sy donker pad.

Maar suurdeeg kan ook in ‘n positiewe lig gesien word, soos in Matt. 13:33 beskryf word. Dink maar aan die geurige potbrood. Een enkele persoon kan ‘n hele gemeente positief benvloed met byvoorbeeld liefde wat uitstraal of blydskap of entoesiasme. Toets dit maar: stap in ‘n vertrek in waar ‘n klomp teneergedrukte mense sit. Begin om vrolik en hartlik die mense te groet met blydskap wat uit jou hart uit kom, en binne minute verander die ganse stemming van daardie groep. Mense wat totaal afsydig is, sal selfs met mekaar begin gesels. Dit is hoe goeie suurdeeg werk.

Die wonderlike van suurdeeg is dat dit ‘n lewende organisme is. Dit is nie soos byvoorbeeld bakpoeier wat slegs vir een baksel die deeg kan laat rys nie. Suurdeeg kan aangaan en aangaan. As jy ‘n bietjie van die deeg wat ingesuur is bre, kan jy more en oormore en volgende maand nog steeds deeg daarmee laat rys. Net so is ‘n gelowige se positiewe suurdeeg ook nie maar ‘n eenmalige ding nie, maar dit moet ‘n lewenswyse wees van positiewe inspirasie en blydskap wat aangaan en aangaan sonder ophou, selfs deur swaar tye. Op hierdie wyse gee jy dan ook vir ander mense moed en veral belangrik: hoop!

Die belangrike om egter te onthou, is dat niemand dit kan doen uit eie krag nie. God die Heilige Gees alleen kan jou die krag gee om vol te hou daarmee om goeie suurdeeg te wees en geurige “potbrode” te bak. Maar ewe belangrik is, dat jy dit aan elkeen wat geraak word deur jou suurdeeg, dit sal duidelik maak waarvandaan jou krag kom.

Gebed:

Here, maak my asseblief ‘n goeie suurdeeg in U Koninkryk, en gee my die krag om dit uit te leef tot U eer.


TERUG NA BO

Maandag 26 September 2016

Farisers Soek ‘n Teken

Markus 8:11-13

Die twaalf manne roei saam met Jesus die lang ent van die Dekapolis-gebied tot by Dalmanutha in Galilea. Vars vasgebrand in hulle geheue, is die groot skare van vierduisend nie-Jode wat hulle Meester so pas gevoed het met ‘n skamele sewe broodjies.

Wanneer hulle voet aan wal sit, word hulle ingewag deur ‘n groep omgesukkelde Farisers. In skrille teenstelling met die heidene aan die oorkant van die meer, wat so aan Jesus se lippe gehang het van verwondering, is al wat hierdie geleerde manne soek, konfrontasie. Jesus moet hir en n vir hulle ‘n wonderteken uit die hemel doen!

Het hulle nie reeds genoeg wonderwerke uit Sy hand gesien nie? Sal hulle ooit glo as hulle ng een sien? Maar eintlik stel hulle gladnie belang in hierdie “doodgewone” wonderwerke wat Jesus doen nie, hulle wil iets uit die hemel sien gebeur! Hulle wil iets sien wat oortuigend van God Slf kom om te bevestig dat Jesus die Messias is!

Ons weet dat daar wl reeds sulke wondertekens plaasgevind het, soos die dag toe Jesus gedoop is, en die hemel oopgeskeur het. Daar het God hoorbaar bevestig dat Jesus Sy Seun is, en almal het dit gehoor. Maar natuurlik was die Farisers nie daar nie. Hulle was te besig met belangriker dinge. Eintlik stel die Farisers nie werklik belang in die wonderteken self nie. Al wat hulle probeer doen is om Jesus te ontmasker en Hom te verneder. Hulle wil Hom op die proef stel om vir eens en altyd te bewys dat Hy nie is Wie die mense dink Hy is nie. Hoe bitterlik verkeerd was hulle nie!

Jesus weier hulle versoek, en dan noem Hy hulle “hierdie geslag.” In Genesis 7:1 en Psalm 95:10-11 word presies dieselfde woorde gebruik om mense te beskryf wat hulle rug op God gedraai het. En dit is presies wat hierdie Farisers besig is om te doen: Hulle verwerp God! Hulle draai hulle rug op Hom. Nt daar klim Jesus en die manne terug in die skuit en roei verder na Betsaida-Julius.

Die feit is dat wonderwerke of selfs wondertekens mense nie sal oortuig om te glo nie. Die storie werk eintlik totaal andersom, want jy het eers geloof nodig om waarlik wonderwerke te waardeer. Kom ons neem ‘n voorbeeld: Wanneer ek in die aand opkyk na die hemelruim, dan word ek vervul met die wonder daarvan, en die onmeetlike omvang van die skepping laat my steier. Die ondenkbare grootheid en almag van God die Skepper van dit alles, laat my snak na my asem. Die ongelowige kyk egter bloot daarna en verwys na die oerknal-teorie, waar alles volgens wetenskaplike berekeninge begin het by ‘n enkele puntjie in die heelal - ‘n “iets” wat in ‘n geweldige ontploffing oor 15 biljoen jaar die heelal gevorm het soos ons dit vandag ken. Waar daardie “iets” ontstaan het, weet die wetenskap nie, maar hulle probeer baie hard om ‘n antwoord te kry.

Die bekende skrywer, Gideon Joubert, het met totaal ander o na presies dieselfde teorie gekyk. Die oerknal-teorie het vir hom sin gemaak, maar hy sien dit as die begin van God se skepping. In sy boek, “Die Groot Gedagte” beskryf Gideon hoe dit totaal onmoontlik sou wees dat die heelal kon vorm sonder dat daar ‘n baie besliste plan was met die samestelling daarvan. Selfs die beroemde Einstein het hierdie feit raakgesien. Sou die oerknal ‘n werklikheid wees, dan kon dit alleen geskied uit die vormende hande van God! Maar die ongelowige sien dit nie so nie, en niks sal hom anders oortuig nie!

Die talle e-posse wat byvoorbeeld die wreld ingestuur word met sogenaamde bewyse dat die Bybel waar is, sal ook gn ongelowige oortuig nie. Dit laat slegs gelowiges met groter sekerheid. Die hartseer is egter dat meeste van hierdie “bewyse” vals is, soos byvoorbeeld die een met foto’s van reuse mensgeraamtes wat sou bewys dat die reuse wat in die Bybel beskryf word, ‘n werklikheid was. Hierdie foto’s was gemanipuleer deur ‘n groep studente as deel van ‘n taak. Sulke “bewyse” doen meer skade as goed, want dit s vir die ongelowige dat gelowiges tog s hard probeer om hulle geloof as eg te bewys, en dat hulle selfs vals materiaal gebruik om te probeer glo. Maak asseblief seker voordat jy sulke goed aanstuur!

Eintlik gaan hierdie hele ding nog verder: Niemand kan bewys dat Jesus werklik die Seun van God en die Messias is nie. Daar is selfs nie eers veel buite-Bybelse verwysings na Jesus as ’n historiese figuur nie. Slegs enkeles soos die Joodse geskiedskrywer, Josefus verwys kortliks na Jesus. Ons kan dit alleen in geloof aanvaar.

Nou wat is geloof dan? Hebrers 11:1 stel dit baie duidelik: “Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.” Geloof kan met ander woorde nie op sigbare dinge gebou word nie. Dit word egter versterk deur sigbare dinge (soos die wonder van die heelal), wanneer jy alreeds die geloof het. Die Heidelbergse Kategismus stel dit so, dat geloof bestaan uit kennis en vertroue. Natuurlik kan jy nie glo as jy nie weet waarin jy glo nie. Daar moet kennis wees van die dinge. Maar dan kom die belangrike by, dat daar vertroue moet wees - ‘n vaste vertroue. Nie alleen in die feit dat Jesus waarlik die Seun van God is nie, maar jy moet jou volle vertroue in Hom stel, en in totale afhanklikheid jou aan Hom oorgee, anders kan dit nooit werk nie.

Gebed:

Here, dankie dat U my geloof gegee het. Leer my om U in alles totaal te vertrou.

TERUG NA BO
Vorige Dagstukkies in die reeks