Vrydag 21 Oktober 2016

God se Wingerd

Markus 12:1-12

Die “wyse” manne het nog daar rondgestaan en redeneer oor hoe hulle nou eintlik hierdie Jesus kan vastrek, n hulle vorige nederlaag teen Hom. Toe wink Jesus hulle nader. Hy het ‘n storie wat Hy vir hulle en die groot skare mense wat alweer om Hom saamgedrom het, wil vertel. Sy verhaal gaan oor ‘n boer wat ‘n wingerd aangeplant het. Hy het baie moeite gedoen om die wingerd spesiaal te maak: Hy het ‘n klipmuur om dit gebou en groot moeite gedoen om ‘n parskuip uit te kap sodat die oes verwerk kon word. Hy het selfs vir die sekuriteit gesorg en ‘n wagtoring laat oprig sodat hulle kon uitkyk vir skelms wat hulle oes wou steel. In plaas daarvan om self sy belegging te benut, gee hy dit vir ‘n groepie minder-bevoorregte boere, met die verstandhouding dat hy elke jaar darem ‘n deeltjie van die oes kan kry.

Maar dit is toe nou nt hier waar die moeilikheid begin, want toe hy n die oes slawe stuur om sy afgespreekte deel te gaan haal, word sy slawe mishandel en ‘n paar word selfs doodgemaak. Die boer was moedeloos. Toe besluit hy om sy geliefde seun te stuur om die situasie te gaan beredder. Daardie boere het egter sy seun gegryp en hom vermoor en hom uit die wingerd uitgegooi. Hulle het gedink dat hulle die wingerd toe maar vir hulleself kon hou, want die erfgenaam was uit die weg geruim.

Maar hulle het nie met die boer rekening gehou nie. Hy het gekom en hulle tereggestel en die wingerd vir iemand anders gegee.

Die geleerde manne het stil staan en luister na Jesus se storie. Hulle het maar l te duidelik besef dat Jesus op hlle sinspeel met die verhaal. Hulle was bitter! Hierdie Jesus moet so gou moontlik uit die weg geruim word!

Hoe gaan ons Hom vastrek?” vra hulle vir mekaar. Min het hulle geweet dat hulle kans baie gouer sou kom as wat hulle besef het en dat daardie einste Jesus slegs drie dae later aan ‘n kruishout sou hang.

Daar was nou ‘n dringendheid onder die Farisers en hulle maats om Jesus agter tralies te kry. Aan die ander kant was daar by Jesus k ‘n dringendheid om alles betyds afgehandel te kry voor daardie veskriklike Vrydag. Daar was nog s baie wat Hy vir die dissipels en al die ander mense wou s, maar die tyd was s min.

Maar kom ons gaan kyk ‘n bietjie waarom hierdie storie die Skrifgeleerdes en hulle maats so omgekrap het. Wat presies wou Jesus vir hulle s?

Die boer in hierdie verhaal is natuurlik God. Hy het groot moeite gedoen met die aanplant van die wingerd en die muur en die parskuip n die wagtoring. Dit sinspeel op die volk Israel. Van die vroegste tye af het die Here gebou aan daardie volk. Dit het begin by die stoere ou pilaar van geloof, Abraham. Die Here het gesorg dat daar in Abraham iemand was na wie die volk met deernis en trots kon verwys as die vader van die volk. Jare later het die Here die volk, wat toe al in hulle miljoene getel het, gelei na die land wat Hy alreeds aan Abraham belowe het. Hy het die volk gevestig en hulle gepamperlang en sterk gemaak. Hy het vir hulle konings gegee soos Dawid, en profete om hulle te lei. Hy het vir hulle voorspoed gegee en hulle eksklusief gemaak. Hulle was immers die volk van God!

Maar wat maak hulle? Die profete wat God vir hulle gee om hulle op die regte pad te lei, word mishandel; hulle word verwerp; hulle word geslaan. Die arme Elia moes in die woestyn gaan wegkruip om uit die kloue te bly van die koningin, Isebel. Ander profete was minder gelukkig: die laaste profeet, Johannes, is sonder sy kop die ewigheid in. En dit nadat hy in die tronk vasgeketting was, bloot omdat hy die waarheid gepraat het.

Jesus vertel hierdie storie spesifiek vir die priesterhoofde, Skrifgeleerdes en familiehoofde. Uit die aard van die saak is hulle die mense wat die ganse volk van God geestelik lei. Hulle is dus die verteenwoordigers van Israel, en dit is binne hulle mag om nie alleen namens die volk besluite te neem nie, maar ook om die volk te benvloed in hulle denke en handelinge. As die volk ten gronde gaan, is dit hierdie leiers se skuld! Dit is dan presies ook hierdie mense wat direk vir Jesus se kruisiging verantwoordelik was.

Met hierdie storie wil Jesus dan ook beklemtoon hoe ondankbaar die mense (God se volk) was. Met die aanbou van die wingerd het Hy aan absoluut alles gedink, en vir hulle die hl beste gegee. Hoe het God nie deur die eeue ook vir Israel oorlaai met goedheid en genade nie. Maar keer op keer het hulle Hom verwerp. Maar God se geduld is nie onbeperk nie, en uiteindelik sal Hy diegene straf wat Sy genade bly vertrap. Dit geld vir Israel, en dit geld ook vir ons vandag.

Maar die gelykenis sluit af deur Jesus in ‘n besonderse posisie te plaas. Ja, hulle het Hom verwerp. En ja, hulle het Hom selfs doodgemaak. Maar juis in hierdie verwerping kom God op ‘n verrassende manier en gebruik dit om verlossing te bewerkstellig vir elkeen wat in Hom glo. Die Klip wat deur almal verwerp is, word juis die Hoeksteen waarop die ganse gebou van God se Kerk gevestig word.

Gebed:

Here, ek kan vanoggend net weereens in groot verwondering dink aan U genade wat geen einde ken nie - dat U selfs die verwerping van U geliefde Seun gebruik om mense te verlos uit die ellende.

Skriflesing

Markus 12

Die gelykenis van die boere en die wingerd

(Matt. 21:33-46; Luk. 20:9-19)

1Jesus het voortgegaan om in gelykenisse met hulle te praat en ges: “'n Man het 'n wingerd aangeplant en 'n klipmuur daar rondom gebou. Hy het daarin ook 'n parskuip uitgekap en 'n wagtoring opgerig. Toe het hy dit aan boere verhuur en daarvandaan weggegaan. 2Op die vasgestelde tyd het hy 'n slaaf na die boere toe gestuur om by hulle sy deel van die wingerd se opbrengs te kry. 3Hulle het hom egter gegryp en geslaan en met le hande weggejaag. 4Daarna het hy 'n ander slaaf na hulle toe gestuur. Hulle het hom oor die kop geslaan en hom uitgeskel. 5Hy het nog 'n ander een gestuur en vir hom het hulle doodgemaak. Later het hy nog baie ander gestuur; hulle het party geslaan en ander doodgemaak. 6Hy het nog net een oorgehad, sy geliefde seun. Heel laaste het hy hom na hulle toe gestuur met die gedagte: hulle sal tog my seun ontsien. 7Maar daardie boere het vir mekaar ges: ‘Dit is die erfgenaam di. Kom ons maak hom dood; dan sal die erfenis ons s'n wees.’ 8Hulle het hom toe gegryp en doodgemaak en hom uit die wingerd uitgegooi.

9“Wat dink julle sal die eienaar van die wingerd nou doen? Hy sal kom en die boere om die lewe bring en die wingerd vir ander mense gee. 10Julle het tog al in die Skrif gelees:

Die klip wat deur die bouers afgekeur is,

juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword.

11Dit is deur die Here gedoen

en is 'n wonder in ons o.”

12Hulle het toe na 'n plan gesoek om Hom te laat vang, want hulle het besef dat Hy met hierdie gelykenis op hulle gesinspeel het. Maar hulle was bang vir die mense en het Hom laat staan en weggegaan.

TERUG NA BO

Donderdag 20 Oktober 2016

Jesus se Gesag

Markus 11:27-33

Die volgende dag is hulle weer by die tempel. Vir Petrus is dit heerlik en hy verlustig hom in alles wat daar gebeur. Maar dan is dit asof iemand hom met ‘n skottel yswater in die gesig gooi. Sy hart krimp ineen as hy die groepie ernstige Farisers reg op sy Meester afgestap sien kom. Saam met hulle is daar nog ‘n paar manne wat baie belangrik lyk, seker maar Skrifgeleerdes en familiehoofde. Wat gaan hulle doen? Gaan hulle nou sy Meester gevange neem soos wat Hy voorspel het? Maar dan bedaar Petrus as hy sien dat hulle nie sulke dinge gaan probeer nie. Petrus staan nader om mi te kan hoor wat hulle vir sy Meester s. Dan hoor hy dat hulle Hom eintlik ‘n vraag vra, en Petrus het nou al geleer dat as hierdie addergebroedsels vrae vra, is dit beslis nie omdat hulle iets wil leer nie.

Met watter gesag doen U hierdie dinge? Wie het U hierdie gesag gegee om dit te doen?” Hulle klink maar bra omgekrap!

Wat gaan die Meester antwoord?” wonder Petrus. “As Hy vir hulle die waarheid vertel, gaan hulle Hom versker arresteer, want as die Meester s dat Hy dit met God se gesag doen, dan gaan hulle s dat dit Godslasterlik is. Wat gaan Hy s?”

Meesterlik beantwoord Jesus hulle strikvraag met ‘n teenvraag: “Die doop van Johannes, was dit van God of van mense afkomstig? Antwoord My.”

Waarom het ek nie daaraan gedink nie?” wonder Petrus. Hy lag in sy mou: “Hoe gaan die slim manne uit hrdie een kom? Maak nie saak watter kant toe hulle antwoord nie - hulle gaan moeilikheid optel.”

Met ‘n stout glimlag kyk Petrus toe hoe die manne onder mekaar brom om ‘n antwoord te kry. Uiteindelik draai een om: “Nee, ons weet nie.”

En dan kry Petrus baie lekker as hy hoor hoe sy wonderlike Meester hulle antwoord: “Dan het Ek ook nie ‘n antwoord vir julle nie!”

Jesus het dwarsdeur die slim manne gesien: Hy het dadelik gesien dat hulle nie werklik belang gestel het om ‘n antwoord te soek nie, hulle wou Hom net probeer vastrek. Sou dit enigsins verskil gemaak het in hulle lewens as Hy vir hulle vertel het dat Hy nie alleen die langverwagte Messias is nie, maar ook die Seun van God? Sou dit werklik hulle lewens verander het as Hy aan hulle openbaar het dat Hy die Almagtige God is wat mens geword het? Ek wonder soms of Jesus nie dalk gebrand het om dit vir die wreld uit te basuin nie. Maar wie sou Hom glo? Baie beslis nie die Farisers nie! Dit sou hulle net rede gee om Hom onmiddellik te stenig vir Godslastering!

Jesus het egter geweet dat daar nog net ‘n paar dae oor was voordat alles op die lappe sou kom, soveel s dat selfs die Romeinse soldaat by die kruis sou uitroep in verwondering: “Waarlik, Hy was die Seun van God!” En Jesus het ook geweet dat Hy deur Sy stilswye nog ‘n rondte sou wen teen die duiwel en die manne wat gedink het dat hulle so verskriklik slim was!

Ek en jy weet natuurlik vandag presies met watter gesag Jesus al hierdie dinge gedoen het. En veral nadat ons Markus se Evangelie tot dusver deurgelees het, begin ‘n mens waarlik Jesus se gesag besef. Dink nou maar net terug aan die wonderdade wat ons Hom sien doen het, hoedat Hy derduisende mense kos gegee het met slegs vyf brode en twee ou vissies tot Sy beskikking. Dink maar aan die asemrowende genesingswonders wat Jesus gedoen het: ‘n blinde wat oombliklik kon sien sonder ‘n ingewikkelde operasie; ‘n man wat sy lewe lank verlam was, wat skielik huppel en rondspring soos ‘n jong seun; ‘n kind wat al dood was en dan skielik springlewendig en gesond is. Is dit nie al genoeg om Jesus se gesag te bewys nie? Maar dan sien ons boonop hoedat Hy nie net in mense se lewens kon ingryp en ‘n verandering maak nie, maar Hy oefen Sy gesag selfs uit oor die natuur: ‘n Verwoede storm bedaar oombliklik wanneer Jesus dit beveel om stil te word. Ons sien hoedat Hy alle natuurwette nietig maak wanneer Hy doodluiters op die see oor die branders aangestap kom.

Maar Jesus se gesag strek veel wyer as die dinge hier op die aarde: ons sien hoedat die hemel oopskeur wanneer Jesus gedoop word - hoe die Heilige Gees op Hom neerdaal uit die Hemel en God met ‘n hoorbare stem uit die Hemel praat sodat die mense daar teenwoordig dit kan hoor. Later sien ons hoedat selfs die ou grotes uit die geskiedenis, Moses en Elia, uit die hemel afklim om eer te betoon aan Jesus daar op die berg, en weereens hoe God uit die hemel met Jesus praat en Hom verheerlik.

Om die Farisers se vraag te beantwoord: Jesus tree waarlik op met God se gesag. Ek en jy kan slegs op een van twee maniere reageer op Jesus se gesag: Ons kan dit verwerp, soos wat die geleerde manne van daardie tyd gedoen het, of ons kan dit gelowig aanvaar. Verwerp jy dit, dan verbeur jy die wonderlike voorreg om deel van God se gesin te wees. As jy dit egter aanvaar en jou eie maak, dan deel jy in al die voorregte van Sy gesin.

Gebed:

Here, dankie dat U my o oopgemaak het sodat ek kan sien wie Jesus waarlik is. Dankie dat U my uit U groot genade deel gemaak het van U gesin.

TERUG NA BO

Woensdag 19 Oktober 2016

Vye-Toebroodjie (2)

Markus 11:12-26

Om die gebeure rondom die vervloeking van die vyeboom te verstaan, moet ons ook die gebeure in die tempel waar Jesus die tempel gereinig het asook die verdroogde vyeboom as ‘n geheel lees. Inderdaad het Markus ‘n “toebroodjie” geskryf! Lees jy die eerste deel op sy eie, maak dit gladnie sin nie, is Jesus se optrede onverstaanbaar, dalk selfs onregverdig.

Dit is belangrik om te weet dat hierdie handeling van Jesus ‘n simboliese daad was. Wat wou Hy hiermee s? Jesus wou hiermee aantoon dat die Joodse volk en die stad Jerusalem vergelyk kon word met hierdie vyeboom wat nie vrugte gedra het nie. God het van hulle as Sy volk verwag dat hulle geestelike vrug sou dra, maar daar was niks. God het selfs so ver gegaan om Sy Seun, Jesus te stuur om vir drie jaar lank vir hulle te s dat Sy Koninkryk aangebreek het. Hy het daardie wonderlike nuus nie alleen met woorde uitgebasuin nie, maar Hy het met die dinge wat Hy gedoen het vir hulle op ’n praktiese manier gewys dat die Koninkryk daar was. Asemrowende wonderwerke was aan die orde van die dag, maar hulle het Hom verwerp.

Die ergste was dat die kerkleiers, die mense wat verantwoordelik was om die volk te lei op Godsdienstige vlak, Jesus gedurig teengestaan het. In plaas daarvan dat hulle die volk aangemoedig het om Jesus te volg, het hulle Hom probeer doodmaak. Deur die vyeboom te vervloek, wys Jesus dus simbolies dat Hy die deel van die volk wat weier om Hom te volg, verwerp.

Kort daarna sien ons vir Jesus by die tempel, waar Hy die geldwisselaars se tafels omgooi en die handelaars uitjaag. Om te verstaan wat hier gebeur het, is dit nodig om te besef dat die tempel die spil was waarom alles in die Joodse Godsdiens gedraai het. Dit was as’t ware die hartklop van die kerk en die volk. Anders as meeste kerkgeboue vandag, waar dit ses dae van die week toe staan en daar niks gebeur nie, was die tempel anders. Daar was altyd ‘n gewoel en gewerskaf. Daar is offers gebring en mense het hulle gawes na die tempel gebring. In die pilaargange is daar onderrig gegee en dit was ‘n bymekaarkomplek.

Maar daar was iets baie tragies besig om te gebeur: Waar die tempel die sentrum moes wees wat die koms van die Seun van God moes uitbasuin, het daar absoluut niks van gekom nie. Die lewe het bloot voortgegaan soos wat dit elke dag voortgegaan het vir die afgelope paar honderd jaar. Alhoewel Jesus slf in die tempel die Evangelie verkondig het, het niemand hulle daaraan gesteur nie. Niemand in die tempel - die huis van God - het ag geslaan op die koms van die Seun van God nie.

Eintlik was dit nog veel erger, want die Tempel het in ‘n sekere sin ontaard in ‘n rowersnes, waar die rowers baie vroom gesigte aangeplak het en mense laat glo het dat hulle eintlik vir hulle ‘n guns bewys het. Intussen is die arme mense uitgebuit met buitensporige pryse wat hulle moes betaal vir die voorreg om ‘n offer aan God te kon bring.

Met Jesus se skoonmaakveldtog wou Hy nie alleen die rowers aan die kaak stel nie, maar wou Hy ook wys hoe ver die “vroom” mense wat die tempel beman en besoek het werklik van God afgedwaal het.

In die derde gedeelte sien ons hoedat die dissipels ontdek dat die vyeboom oornag uitgedor het. Die vloek het ‘n werklikheid geword! Die boodskap is baie duidelik: As jy God se genade en liefde ondankbaar van die hand wys, is die gevaar daar dat jy uiteindelik ook deur God verwerp kan word.

Wat in die tempel aan die gang was, was op die oog af baie mooi en edel. Daar is offerandes aan God gebring en mense is gehelp op ‘n georganiseerde wyse om geld en diere te kon kry om te offer. Onder was dit egter vrot! Dis was leeg, want God was nie in hulle Godsdiens nie.

Dit is vandag ook ‘n waarskuwing aan ons, die kerk van Jesus, dat Jesus altyd die middelpunt van ons aanbidding moet wees.

Jesus roep dan ook die dissipels op tot die ware Godsdiens. Hy gee vir hulle drie baie belangrike sleutelwoordjies: Geloof, Gebed en Vergifnis. Wat beteken dit om in Jesus te glo? Daar is ‘n paar elemente in die woordjie “geloof” saamgevat. Die belangrikste is natuurlik om te glo dat Jesus vir my gesterf het en dat Hy my Verlosser is. Maar daar is meer: Geloof beteken onder meer ook dat ons Jesus ten volle vertrou vir wie en wat Hy waarlik is - God Almagtig. Hy wil h dat ons geloof moet h in Sy krag, en dat selfs die onmoontlike moontlik is met Jesus.

Die tweede sleutelwoordjie is natuurlik gebed, want dit is juis deur ‘n gelowige gebed wat Jesus ons toegang gee tot Sy krag. Ons moet egter onthou dat Hy ons nie hiermee vrye teuels gee om allerhande “sirkustoertjies” met gebed uit te oefen nie. Wat ons vra moet in ooreenstemming wees met die wil van God.

Die derde sleutelwoord, vergifnis, is seker die mooiste woord in ons taal, want God vergewe al ons sondes in Jesus. Maar dit plaas op ons as gelowiges ‘n baie groot verantwoordelikheid, want soos God ons vergewe, moet ons ook bereid wees om ander mense te vergewe. Kan ons verwag dat God ons vergewe as ons selfsugtig weier om ons medemens te vergewe?

Gebed:

Here, gee my asseblief ‘n vergewensgesinde hart.

TERUG NA BO

 Dinsdag 18 Oktober 2016

Markus se Vye-Toebroodjie (1)

Markus 11:12-26

Met die gedagtes van die skoonheid en majesteit van die tempelgeboue nog vars in sy gedagtes, stap Petrus en sy maats vroeg die Maandagoggend uit Betani terug na Jerusalem. Sy Meester is op ‘n missie, dit kan Petrus baie duidelik sien. Petrus glimlag as hy sien hoe die palmbome langs die pad gestroop is van hulle takke. Daardie optog gister het ‘n warm gevoel in sy hart gemaak. Watter avonture wag daar nie vandag op hulle nie? Meester het ges dat hulle weer tempel toe gaan.

Langs die pad staan ‘n vyeboom - snaaks, gister het hy hom nie eers raakgesien nie. Tog so jammer dat dit nie nou vyetyd is nie. Hulle ontbyt was vanoggend maar baie eina-eina, en hy wat Petrus is sou nou kon doen met ‘n paar sappige vye! Blykbaar het sy Meester ook dieselfde idee, want Petrus sien hoedat Jesus reguit na die vyeboom loop en vroetel tussen die blare. “Dis nie vyetyd nie,” wil hy nog vir die Meester s, maar dan sien hy dat Jesus dit klaar uitgevind het. “Van jou sal niemand ooit in der ewigheid weer vye eet nie,” hoor hy die Meester vir die boom s. “Dis onregverdig,” dink Petrus. “Hoe kan die Meester dan nou vye verwag buite seisoen?”

Die res van die pad loop Petrus verdwaal in sy eie gedagtes. As hy weer sien, is hulle by die poorte van die tempel. Sy hart gee sommer so ‘n wilde bokspring. Op die tempelterrein is alles vanoggend in chaos. Net waar hy kyk sien hy stalletjies van handelaars: sommige verkoop skape, ander duiwe en ander ruil weer geld om. Petrus stap na een van die geldwisselaars, hy haal ‘n paar muntstukke uit sy sak. Op die een is die gesig van die keiser afgebeeld, en op die ander is daar afbeeldings van Griekse gode. Petrus ril as hy na die munte kyk: “Hierdie goed mag ek nie in die tempel se skatkis gooi nie,” dink hy. Ja, die wet s duidelik dat jy nie ‘n afbeelding van enige mens of afgod mag maak nie, en hier is dit nou mos duidelik op die munte. “Wat kos dit om my geld te ruil vir Tirus-munte?” Tirus-munte het nie daardie beelde op nie. As hy hoor wat die wisselkoers is, kry hy amper ‘n hartaanval. “Dis rowery!” snou hy die man toe. “Julle steel arm mense se geld!” Die wisselaar trek sy skouers op. Hy wt mos dat Petrus daardie geld mt h, en hy gaan dit nrens anders kry nie!

Dan hoor Petrus ‘n groot rumoer elders op die tempelterrein. Mense skree en vloek verontwaardig. Petrus se hart gaan amper wr ‘n slag staan as hy sien dat dit niemand anders as sy Meester is nie, besig om die geldwisselaars en smouse se tafels om te smyt! “Julle maak ‘n rowersnes van God se huis!” hoor hy sy Meester skree. Hy het Jesus nog nooit so kwaad gesien nie. Petrus se hart krimp ineen as hy ‘n groepie Priesterhoofde en Skrifgeleerdes eenkant sien staan. “Daar broei baie onheilige dinge uit!” s hy vir homself. “Daardie manne beplan beslis nie ‘n verjaardagpartytjie nie.....”

Daardie aand in Betani l Petrus en rondrol, hy kan nt nie slaap nie. Die dag se gebeure maal deur sy kop. “Daardie handelaars buit mense uit! Hulle wt dat mense dikwels baie ver trek met ‘n skapie om te offer oor Paastyd, en dan is die skaap nie meer in so ‘n goeie kondisie wanneer hy in Jerusalem aankom nie. Dan ruil hulle dit om vir ‘n vet skaap, maar hulle vra ‘n buitensporige prys vir die dier. En die duiwe wat hulle verkoop aan die arm mense - ‘n mens kan amper ‘n skaap koop vir die prys wat hulle vra vir ‘n simpele duif!” Petrus is sommer van vooraf omgekrap. Ja, sy Meester het beslis die regte ding gedoen!

Die volgende oggend is dit weer vroeg uit die vere om na Jerusalem te gaan. Meester het ges dat Hy vir die mense wil gaan preek op die tempelterrein. Dit gaan opwindend wees! Petrus wonder watter wonderlike stories Jesus vir die mense gaan vertel. Hy geniet Jesus se stories, al verstaan hy hulle nie altyd nie. As hulle by gister se vyeboom verby stap, moet Petrus tweekeer kyk. Hy glo nie wat hy sien nie: “Meester! Meester, kom kyk!” Gister nog was die boom lowergroen; vandag is hy kurkdroog uitgedroog tot in sy wortels in, sonder ‘n teken van lewe. “Rabbi, dis mos dieselfde boom wat U gister vervloek het?” Petrus het ‘n reuse vraagteken op sy gesig.

Jesus sien dat die manne gladnie verstaan nie, en dan begin Hy verduidelik: “Julle moet geloof in God h.” Hy verduidelik dat jy deur geloof berge kan versit, en dat God die gelowige se gebed verhoor. Hy verduidelik verder van vergifnis, en dat God die gelowige se sondes vergewe. Maar terselfdertyd beteken dit ook dat jy diegene wat iets aan jou gedoen het moet vergewe, want hoe kan jy verwag om God se vergifnis te kry as jy slf nie bereid is om iemand anders te vergewe nie?

“Maar Meester, wat het dit met die vyeboom te doen?” wil Petrus weet.

Miskien, liewe leser, s jy ook vanoggend dat hierdie dinge vir jou nou net mooi niks sin maak nie. Kan ek vra: Gebruik ‘n bietjie geduld. In ons volgende dagstukkie gaan ons DV weer ‘n slag in perspektief kyk na die gebeure van hierdie twee dae gedurende die laaste week in Jesus se lewe op aarde. Markus het ‘n “toebroodjie” geskryf: die vervloeking van die vyeboom en die verdroging daarvan is twee snye brood, en die tempelreiniging is die vulsel. Hierdie drie moet saam gelees word, maar drna kyk ons in die volgende oordenking.

Gebed:

Here, my geloof is dikwels so klein. Gee my asseblief ook daardie geloof wat berge kan versit.

Maandag 17 Oktober 2016

Die Intog

Markus 11:1-11

Petrus se hart klop in sy keel. Hier vanaf die dorpie Betani, ‘n klein entjie van Jerusalem, sien hy die indrukwekkende mure van die ou stad uittroon. Tussen hulle en Jerusalem is daar nog ‘n dorpie wat hulle eers moet deur, Betfage. Rondom hom raak die groot skare van mense opgewonde, so half asof hulle begin aanvoel dat hier vandag iets baie groot gaan gebeur. Is dit dalk sy Meester se dood wat Hy voorspel het.........? Petrus skuif die gedagte uit sy kop. Dit is binnekort Paasfees - dit is seker wat die mense nou al so opgewonde maak, die Paasfees. Maar Petrus kan maar net nie ontslae raak van hierdie verskriklike knop op sy maag nie. Hy voel aan dat iets verskriklik gaan gebeur.

Van Betani af is dit ’n skotige opdraende na Betfage. Jesus roep twee van die manne nader: “Gaan na die dorpie daar voor julle, en net soos julle inkom sal julle daar ‘n jong donkie kry wat vasgemaak is.” Jesus verduidelik vir hulle dat hulle die donkie vir Hom moet bring. En as iemand dalk wil weet waarom hulle die donkie vat, dan moet die manne bloot s dat die Here hom nodig het, en dat Hy die donkie weer sal terugbring wanneer Hy met hom klaar is.

Nou wat sou die Meester met ‘n donkie wil maak?” wonder Petrus. Hier klim hulle al vir ‘n volle dag lank berg, en nes hulle die hl laaste bultjie kry, dan wil Hy opsluit ‘n donkie h om op te ry. Dit maak nie sin nie! Maar as hy mooi dink, dan maak net mooi niks meer die laaste tyd vir hom sin nie. Waarom moet al hierdie dinge gebeur? Waarom wil die Meester so reg in die slagyster inry? En dit nogal op ‘n donkie?

Die twee het die donkie gekry nes Jesus voorspel het, en toe hulle hom losmaak, was dit ook presies soos Jesus ges het dat dit sou gebeur. Sy eienaar wou weet wat hulle met die donkie wil maak, en toe hulle s dat die Here hom nodig het, het hy ges dat hulle maar die donkie kan vat. “Hoe het Hy geweet?” wonder hulle.

Wanneer Jesus die donkie bestyg, raak die skare baie opgewonde. “Hier kom ‘n ding!” Petrus merk dat iemand sy klere oor die donkie se rug gooi sodat Jesus daarop kan sit. Petrus voel half verle as hy sien hoe ‘n groot ophef die mense van Jesus maak. Hulle trek selfs hulle boklere uit en gooi dit op die pad sodat Jesus daaroor kan ry. “Hulle wil Hom koning maak!” besef Petrus baie gou. Di wat jammer is vir hulle klere, breek groen takkies af en plavei die pad waarop Jesus moet ry met ‘n groen lower. Die skare raak al hoe meer opgewonde en hulle sweep mekaar op. “Hosanna!” sing hulle. “Loof Hom wat in die Naam van die Here kom!”

Heimlik wonder Petrus of hierdie mense ooit besef wat hulle doen? Skielik dink hy terug aan daardie ongelooflike dag op die berg saam met Jakobus en Johannes, die dag toe Moses en Elia uit die hemel gekom het. Alles is nog so onwerklik! Was dit nie dalk net ‘n droom nie? Nee! Dit het werklik gebeur! Hy het nog God se stem uit die hemel gehoor, en hy onthou hoe verskriklik hy gebewe het van angs. Die Meester is daar op die berg verheerlik deur God Slf, Persoonlik! En nou is hy wat Petrus is die getuie van hoe die groot skare van mense k vir Jesus verheerlik, hier op die pad na Jerusalem.

Gesend is ons voorvader Dawid se Koninkryk wat aan die kom is!” jubel die skare. “Prys Hom in die hoogste hemel!” Die angsgevoel wat dreig om Petrus se maag te verbrysel maak plek vir ‘n wonderlike gevoel van trots. O hoe wonderlik is dit om deel te wees van die binnegroepie van die Meester! Deur die dorpie Betfage beweeg die optog al singende en dansende. En dan vat hulle die lang afdraende teen die hange van die Olyfberg af tot onder in die Kidronvallei. Voor hulle troon die statige mure van die stad Jerusalem, en natuurlik daardie manjifieke gebou wat Petrus trane in sy o gee, die tempel.

By die noordelike ingang van die tempelterrein klim Jesus van die donkie af. Hulle stap deur die groot binnehof met sy pilaargange wat die ganse terrein omring. Petrus se mond hang onbeskaamd oop van verwondering. Oral sien hy klein groepies jong manne sit in die skadu tussen die rye en rye pilare, elkeen met ‘n Rabbi wat besig is om hulle te leer. “Ja, daar het ek ook vir ’n tydjie gesit as jong seun,” dink Petrus vol heimwee aan sy jong dae. Dan verskuif sy blik na die hoofgebou. Hy snak na sy asem, en ‘n loflied begin spontaan oor sy lippe borrel.

Baie later, wanneer die tempelgebou al lang skadus begin gooi, ruk Jesus hulle terug na die werklikheid: “Kom, ons moet nog terug tot by Betani voor vanaand. Ons sal more weer terugkom.”

Wanneer Petrus en sy maats die steil Olyfberg uitklim, terug op pad na Betani, skiet sy gemoed vol. Wat ‘n wonderlike voorreg is dit nie om deel te mag wees van die volk van God, en om te mag deel in al hierdie dinge. Kan ek en jy nie ook vandag dieselfde s nie? Hoe groot is God se genade oor ons as gelowiges, dat ons mag deel in al die rykdom van God se Koninkryk. Soms, as ek daaraan dink, dan loop die trane oor my wange, trane van dankbaarheid. Hy is groot! Hy is goed! Hy is genadig!

Gebed:

Here, dankie dat U my ook ‘n plek gegee het in U wonderlike Koninkryk. Ek besef vandag dat dit alles slegs genade is, en dat ek niks hiervan verdien nie. Dankie, dankie Here!

Vrydag 14 Oktober 2016

Bartimeus, die Blinde

Markus 10:46-52

Agter Petrus l die stad Jerigo, volgens sommige mense die oudste stad op aarde. Die stad is gele in die Jordaanvallei, naby die bopunt van die Dooie See. Petrus se hart krimp ineen as hy die stad agterlaat, want voor hulle toring Jerusalem se berge uit. Dit is ‘n steil klim wat voorl, maar dit is nie wat hom pla nie - dit is dt wat vir hulle in Jerusalem, die stad van Dawid wag, wat hom koue rillings gee. Gaan hulle daar almal saam met die Meester doodgemaak word? Hulle groepie word gevolg deur ‘n groot skare mense, almal wat Jesus wil hoor, of wat hoop om dalk van die een of ander kwaal genees te word. Dalk hoop hulle om die een of ander asemrowende wonderwerk te sien.

Maar Petrus se gedagtes is lankal nie meer by die skare wat hier om hom raas nie: “Die stad van Dawid!” stroom dit deur sy gedagtes, “Hoe wonderlik moes dit nie wees om in daardie groot koning se tyd te kon lewe nie!” In sy geestesoog stap hy deur die stad. Hoe lief is hy nie vir daardie antieke ou stad met sy manjifieke mure nie. En dan is daar natuurlik die asemrowende tempelgebou. Elke keer as hy dit sien, snak hy na sy asem, en trane van aandoening stroom oor sy bebaarde wange. Dat Herodus hierdie tempel gebou het, sal hy maar liewer vergeet.

Petrus herinner homself daaraan dat hy eenmaal ‘n preek gehoor het waar die Skrifgeleerde gepraat het oor Esegil. Daardie profeet het ges dat die Here Sy Dienaar, Dawid sou stuur om as Herder te dien oor Sy kudde. En toe s die man dat Esegil eintlik bedoel het dat hierdie “Dawid” die Seun van Dawid, die Messias is! “Is ons Meester nie dalk hierdie einste Seun van Dawid nie?” wonder Petrus vir die sovlste maal.

Hulle bereik die buitewyke van Jerigo, en dan klink daar ‘n stem op iewers langs die pad: “Jesus, Seun van Dawid, ontferm U tog oor my!”

Petrus glimlag: “Is dit nou nie toevallig nie?” Ja, hy onthou nog dat daardie ou Skrifgeleerde die dag ges het dat die “Seun van Dawid” ‘n nuwe tydperk sou inlei vir Israel, en dat Hy nie net sou regeer nie, maar siekes sal gesond maak en blindes genees.

Jesus, Seun van Dawid, ontferm U tog oor my!” klink die stem al harder en dringender langs die pad op.

Petrus kan die man nie sien nie - daar is te veel mense, maar hy begin nou half irriterend raak! “Aag bly tog stil!” hoor Petrus iemand die man toesnou. Maar hy roep net al harder: “Seun van Dawid, ontferm U tog oor my!”

Die Meester gaan staan, en dan draai Hy om. “Hier kom ‘n ding!” dink Petrus. “Roep hom nader.” beveel Jesus die mense.

Petrus hoor iemand fluister: “Dis ou Bartimeus. Hy sit al jare lank hier en bedel.”

Ken jy hom?” vra sy maat.

Ja, dis een van Timeus se seuns - stokblind, die arme drommel. Nog nooit ‘n oortjie in sy lewe kon verdien nie. Hy lewe net van bedelgeld.”

Ag foeitog!” fluister sy maat, “wat ‘n lewe!”

Hou moed ou Bartimeus,” hoor Petrus iemand skree, “Jesus roep jou!”

n Gangetjie maak tussen die skare oop as Bartimeus nader gelei word. Hy bewe van opgewondenheid. Sy dag het uiteindelik gekom! Hy het al so baie van hierdie Jesus gehoor, en nou kan hy uiteindelik die Man persoonlik sien. Sien? Wel.......

Wat wil jy h moet Ek vir jou doen?” hoor hy Jesus vra.

Met ‘n stem wat bewe van aandoening vra Bartimeus: “Rabboeni, dat ek kan sien.” Dit is al wat hy begeer in die lewe, om maar net te kan sien. Om ook normaal te kan wees soos ander mense en om vir ‘n gesin te kan sorg. O, hoe smag sy hart nie daarna nie!

Jesus se woorde slaan hom tussen die o - letterlik! “Jy kan maar gaan. Jou geloof het jou gered.”

Die volgende oomblik gaan daar skielik ‘n lig op vir Bartimeus. Hy sien! Sy o is normaal soos enige ander man s’n! Petrus se mond hang oop van verwondering, hoeveel keer het hy nie al hierdie asemrowende wonderwerke aanskou nie, en steeds is elkeen vir hom nuut en vars en vul hom met verwondering.

En Bartimeus? Nadat hy vir baie jare op een ou kolletjie moes sit en bedel, los hy sy bedelbekertjie nt daar en loop agter Jesus aan. Hierdie Man mt hy net eenvoudig volg! Hy is immers die Seun van Dawid, die beloofde Een!

Markus wys ons op meesterlike wyse hoe ‘n mens werklik moet glo. In die eerste plek beteken dit dat jy daardie verwagting moet h dat Jesus daardie situasie waaraan jy slf niks kan doen nie, wl kan verander. Tweedens beskryf hy hoe geloof hindernisse oorkom. Die mense wou Bartimeus stilmaak, maar hy het aangehou. Hy kon Jesus nie eers sien nie, maar hy het geroep. En derdens wys Markus dat geloof daartoe lei dat jy Jesus volg. Bartimeus het letterlik agter Jesus aangeloop na Jerusalem. As gelowige moet ek en jy bereid wees om Jesus te volg op die geestelike pad na “Jerusalem”, waar swaarkry en vervolging dalk deel van ons lewe kan wees - lyding ter wille van die Evangelie. Is ons werklik bereid?

Gebed:

Here, maak my asseblief bereid om U te volg, al beteken dit ook swaarkry, lyding en vervolging.


TERUG NA BO

Donderdag 13 Oktober 2016

Ereplek in die Koninkryk

Markus 10:32-45

Daar hang ‘n donker wolk oor die twaalf manne. Die pad is moeilik, en hulle moet draf om by Hom te bly. Dit voel vir hulle asof iets Hom dryf. Die Meester het ges dat hulle Jerusalem toe moet gaan, en toe begin Hy stap. Hy loop ver voor hulle uit, en die manne is baie bekommerd. Om van Kapernaum af tot by Jerusalem te kom, is ‘n baie swaar pad. Dit is omtrent 130km se stap, maar dit is nie die lang afstand wat dit moeilik maak nie, dit is die verskriklike klim. Kapernaum is ‘n kusdorpie aan die see van Galilea, wat dit een van die laagste dorpe op aarde maak - 170m onderkant seevlak. Jerusalem, aan die ander kant, is meer as 700m bo seevlak. Dit is dus byna, byna ‘n kilometer se vertikale klim oor ruwe en bitter gevaarlike terrein, ‘n bergwoestyn met moeilike paaie.

Maar steeds is dt nie die ding wat die manne so pla nie. Hulle nagmerrie is dat hulle weet dat daar baie groot moeilikheid wag in Jerusalem. Die wetsgeleerdes het hulle mes in vir hulle Meester. Wat met Hom gaan gebeur, wil hulle liewers nie oor dink nie. Dit is dus ‘n baie bekommerde twaalftal wat ‘n ent agter Jesus aanstoom, die berge op.

Wanneer hulle vir ‘n bitter nodige blaaskansie uitspan, verduidelik Jesus vir hulle die erns van die saak. Ja, hulle is op pad na Jerusalem. En ja, Hy weet dat die wetsgeleerdes daar vir Hom wag. Om hulle gemoed nog meer te vertroebel, vertel Hy vir hulle dat Hy daar oorgelewer gaan word aan die priesterhoofde. Nog erger: Hy gaan aan die heidene uitgelewer word, en hulle gaan Hom ter dood veroordeel. Die Meester berei hulle deeglik voor op alles wat met Hom gaan gebeur in Jerusalem, ook dat daar ‘n bespotting van Hom gemaak gaan word, en dat mense op Hom gaan spoeg uit afsku en dat hulle Hom gaan slaan en Hom doodmaak. Dit moes verskriklik gewees het vir Jesus om presies te weet wat op Hom wag - watter hel Hy sou moes deurmaak!

Die manne luister, maar dit wil nie insink nie. Alles is so verskriklik onwerklik. Hulle het sulke groot verwagtinge van Hom gehad. Hulle het selfs gedink dat Hy die groot Messias is wat hulle van die Romeine sou bevry. Maar nou vertel Hy hulle hierdie verskriklike dinge. Dit maak nie sin nie! Hulle hoor nie eers as Jesus hulle vertel dat Hy weer sal opstaan uit die dood nie. Drie dae nadat hulle Hom doodgemaak het, sal Hy weer lewe! Maar dit sink nie in nie. Die verskrikking van die dood is vir hulle ‘n ondeurdringbare muur sodat hulle gladnie die lewe n die dood kan raaksien nie!

Is dit nie dikwels ook maar vandag so met ons nie? Die dood is vir ons s ‘n verskriklike finaliteit, dat ons verstand nie kan begryp dat die dood maar slegs ‘n deur is na die ware lewe nie.

Maar dan is dit weer tyd dat hulle moet aanstap en weereens is dit Jesus wat voor hulle uit loop en die manne wat moet sukkel om by te bly. Die twee broers, Jakobus en Johannes loop en konkel: daar is ‘n diep gesprek tussen hulle en die ander kan sien dat iets nie baie kosher is nie. Dan draf die twee vorentoe tot by Jesus. “Meester, ons het ‘n versoek,” hyg hulle na hulle asem. “Wanneer U as Koning heers, wil ons weerskante van U langs U troon sit!” Baie duidelik verstaan hierdie manne gldnie waaroor dit gaan nie. Het hulle dan nie gehoor wat Jesus hulle die hele tyd probeer leer het nie? Dit gaan vir hulle om ereposisies, hier op die mees kritieke tyd in Jesus se lewe.

Jesus s ook dan dadelik vir hulle dat hulle nie besef wat hulle vra nie. Hulle vra eintlik dat hulle saam met Hom sal ly en sterf. Sien hulle kans daarvoor? Sien hulle werklik kans vir die kruis en alles wat daarmee saamgaan? “Ja!” antwoord die twee. Baie duidelik het die twee nie die vaagste idee waarvan Jesus praat nie. “Die beker wat Ek drink, sl julle drink,” s Jesus dan vir hulle. Ja, Hy weet alreeds dat hulle wreed gemartel sou word jare later en dat hulle k baie sou ly vir die Evangelie. Maar oor die ereposisies - nee, di sou hulle nie toegestaan word nie. God alleen kan bepaal wie daar sal sit.

Ons weet vandag nie wat met Johannes gebeur het nie, maar ons kan maar net raai dat hy om die lewe gebring is. Jakobus is deur koning Agrippa laat doodmaak.

Dan roep Jesus die ander manne nader, en Hy praat baie ernstig met hulle. Hy verduidelik dat daar by gelowiges nie dieselfde soort leierskapstelsels werk as by die wreld, waar iemand baas is nie. Magsmisbruik gebeur net eenvoudig nie onder gelowiges nie! By gelowiges is daar eerder kompetisie oor wie mekaar kan dien! Die groot sleutelwoord is DIENS. Jesus was die voorbeeld vir alle gelowiges. Hy het Sy lewe daaraan gewy om te dien - dit sien ons regdeur Markus se verhaal. En dit is wat elke gelowige moet nastreef.

As ons deur die stowwerige blaaie van die kerkgeskiedenis blaai, sien ons dat daar maar baie min tot reg gekom het van Jesus se lering en dat daar baie stryd was om die hoogste leierskapsposisie. Vandag gebeur dit steeds dikwels. Die tyd het aangebreek dat ons nou meer as ooit Jesus se woorde ons eie sal maak en dat ons as gelowiges ons daarop toel om mekaar te dien eerder as om leiers in ereposisies te wil wees.

Gebed:

Here, leer my asseblief hoe om waarlik te dien.

TERUG NA BO


Woensdag 12 Oktober 2016

Die Ryk Jongman

Markus 10:17-31

In die vorige dagstukkie het ons gehoor dat dit vir kinders maklik is om die saligheid te kry, juis omdat hulle afhanklikheid so waardeer. Maar nou hoor ons die teendeel, dat dit vir iemand wat baie ryk is, weer baie moeilik is om in die hemel te kom. Let wel: nie onmoontlik nie, net MOEILIK!

Maar kom ons begin voor: Jesus en die manne is steeds in Petrus se huis in Kapernaum. Net wanneer hulle by die deur uitstap, kom daar ‘n jong man aangehardloop. Aan sy klere kan ons sien dat hy baie welaf is – duur ontwerpersklere. Hy kom val voor Jesus neer op sy knie, en dan vra hy ‘n vraag: “Goeie Leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?” Ek het al ‘n kas vol briewe van mense wat my daardie selfde vraag gevra het! En wat ‘n wonderlike voorreg is dit nie, as iemand vir jou s kom vra! Wat ‘n heerlike voorreg om met so ‘n persoon die evangelieboodskap te kan deel.

Ons het nou al gewoond geraak dat wanneer iemand vir Jesus ‘n vraag kom vra, dan is daar bymotiewe. Hulle wil Hom probeer vasvra of uitlok om iets te s wat Hom in die moeilikheid sal laat beland. Hierdie man was egter anders as die Skrifgeleerdes en Farisers, want hierdie vraag het diep uit sy hart uit gekom sonder nige bymotiewe. “Waarom noem jy My goed?” wil Jesus weet. Dit wil amper lyk asof hierdie man besef wie Jesus werklik is, dat Hy die Seun van God is en nie soos die meeste mense gedink het dat Hy slegs ‘n profeet is nie.

Jy ken die gebooie,” antwoord Jesus hom, en die man reageer heftig. Ja, hy maak dit sy taak om al die gebooie stiptelik na te kom, sommer al van kleintyd af. Ons kry die gevoel dat hierdie man ‘n toegewyde gelowige is wat sy volle gewig ingooi in die kerk. Markus vertel vir ons dat Jesus hom baie liefgekry het oor sy toewyding.

Maar dan s Jesus iets wat die dam skoon onder die eend uitruk: “Net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het, en gee die geld vir die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel h. Kom dan terug en volg my!

Jesus se voorwaarde was nou net eenmaal t groot vir die man. Hy het die ware begeerte gehad om die ewige lewe te kry, maar sy besittings het hltemal te swaar geweeg. Dit was te veel gevra!

Wanneer Jesus vir hom hierdie opoffering vra, sit Hy nie ‘n elfde gebod by die tien nie. Nee, Hy vra van die man ‘n totaal ander soort Godsdiens. Sou hy bereid wees om sy sekuriteit op te offer? Sou hy bereid wees om op te hou om staat te maak op sy eie prestasies, en alleen op God te vertrou? Sou hy bereid wees om die eiendom en luukshede waarvoor hy so hard gewerk het sy lewe deur, net eenvoudig weg te gee? Sou hy bereid wees om in totale afhanklikheid van God alleen te leef?

Dit was te veel gevra, en hy het omgedraai en bedroef weggestap. Sy besittings het die oorhand gekry oor sy lewe. Wanneer Jesus hom kop onderstebo sien wegstap, s Hy vir die manne: “Hoe moeilik sal mense wat ryk is, in die Koninkryk van God kom. Dit sal makliker wees vir ‘n kameel om deur die oog van ‘n naald te kom.”

Wie kan dan gered word?” wil hulle ontsteld weet.

Die Jode het rykdom gesien as die beloning vir ‘n goeie lewe. Kyk dan nou maar net hoe ou Job van ouds beloon was nadat die duiwel sy goed weggevat het en hy steeds bly glo het. Die Here het hom dubbel teruggegee wat hy verloor het! Ryk Jode het dan ook baie aalmoese gegee en betaal vir die instandhouding van die sinagoge, met die gevolg dat die gedagte ontstaan het dat sulke voorbeeldige ryk mense ‘n baie beter kans het vir die hemel as gewone arm mense. Daarom was die dissipels so ontsteld, want as die rykes dit nie kan regkry om in die hemel te kom nie, dan sal die gewone man mos nooit it ‘n kans h nie.

Maar dan gee Jesus vir hulle ‘n belofte: “Vir mense is dit onmoontlik, maar nie vir God nie, want vir God is alles moontlik.” Hy verduidelik ook vir hulle dat as jy bereid is om alles te laat staan, sal jy uiteindelik baie meer terug kry. Jy word in die eerste plek deel van God se gesin, maar ook in die hiernamaals sal jy ryklik beloon word.

Kan ons vandag werklik ter harte neem wat Jesus ges het? Moet ons dit letterlik opneem? Wat is die boodskap vandag vir jou en my? Ons leef in ‘n gemeenskap wat absoluut ingestel is op sekuriteit. Ons spandeer groot geld aan polisse en pensioenfondse. Ons bel in duur eiendomme. Uiteindelik voel ons tevrede met onsself as ons kan terugsit en s dat ons alles het wat nodig is. Ongelukkig is dit gewoonlik juis daardie sekuriteit wat maak dat ek vergeet van my afhanklikheid van die Here. Die vraag is of ryk mense dan verlore is? Kan enigeen hoegenaamd gered word? Wat vir ons dikwels onmoontlik lyk, is by God moontlik. Hy kan enige mens se hart verander. Hy kan jou laat besef dat jou kosbare besittings slegs leen-geskenke is van Hom, geskenke wat jy nie jaloers aan vasklou nie, maar dit deel met ander wat nie daardie voorreg het nie. Wanneer jy die dag jou hand so begin oopmaak, sal jy geestelik baie meer terugkry as wat jy weggegee het.

Gebed:

Here, leer my asseblief hoe om waarlik met my besittings om te gaan.

 

Dinsdag 11 Oktober 2016

Jesus en die Kindertjies

Markus 10:13-16

Aan kinders gee g’n ordentlike Jood enige aandag nie - hulle is aan die hl onderpunt van die sosiale leer. So het die Jode se ordelys gewerk. En as jy nogal ‘n Rabbi is, dan slaan jy ng minder ag op hulle, want hulle is net eenvoudig nie in jou klas nie. Vrouens is basies in dieselfde lig as kinders gesien. Hulle was skaars meer as eiendom.

Met dit in gedagte gehou, skilder Markus vir ons die toneel waar Jesus besig is om met ‘n klomp mense te praat. En dan gebeur die onvermydelike, dat iemand dit in sy gedagte gekry het om Jesus vir haar kinders te wys. Hulle voel dadelik aangetrokke tot hierdie vriendelike Man, en die ouers laat hulle toe om na Jesus toe te gaan. Die manne sien dit, en hulle skrik hulle yskoud: “Nee, dit mag nie! Ons durf nie toelaat dat die Meester se kosbare tyd so gemors word deur nikswerd kinders nie!” dink hulle, en summier word die kinders verwyder. Die ouers word behrlik die hare gewas oor hulle onsinnige optrede – hulle wt mos dit mag nie! Kinders het mos nie plek hier tussen die manne nie!

Maar Jesus voel anders oor die saak - Hy is verontwaardig oor die manne se optrede en Hy roep die kinders terug. “Moenie hulle keer nie,” vermaan hy die manne, “die Koninkryk van God is juis vir mense soos hulle.” Jesus laat Hom nie bind deur sosiale norme nie. Die manne is gladnie gelukkig nie: hoe kan hulle Meester so laag daal? Elke Jood weet tog dat kinders nog nie eers die eerste sport van die sosiale leer bereik het nie. Hy is besig om so reg in die hande van die Farisers te speel.

Jesus lees hulle soos ‘n boek: “Wie die Koninkryk van God nie soos ‘n kindjie ontvang nie,” verduidelik Hy vir die gebelgde manne, “sal daar nooit ingaan nie.”

En daarmee trek Hy die kindertjies nader en sit Sy arms om hulle en sen hulle. Vir die eerste keer in hulle lewe voel hulle dat hulle iewers behoort.

Nie alleen sen Jesus die kindertjies nie, maar Hy gebruik hulle as ‘n voorbeeld om te wys dat ALMAL vir God belangrik is. En dat dit van uiterste belang is dat gelowiges aandag moet gee, veral aan diegene wat gewoonlik geminag word. Hulle het dit soveel meer nodig as enige iemand anders.

Ek het dit al menigmaal ondervind hoe iemand wat ‘n klap van die lewe weg het, blom wanneer iemand aan daardie persoon aandag gee en haar laat voel dat sy ook iemand is, dat sy ‘n volwaardige mens is. Een persoon se Jesus-optrede kan vir onwaardige mense hulle menswaardigheid terug gee en hulle laat blom. Ja, natuurlik is daar baie kansvatters in die lewe wat op mense se gevoel speel, maar wie is ek om te oordeel? Die suksesverhale van mense wat selfs boemelaars en uitgeworpenes ‘n tweede kans in die lewe gee is legio, en een enkele geval maak dit deur en deur die moeite werd!

Dit is amper moeilik vir ons om die situasie van daardie tyd in te sien. Vandag is ons kinders nie alleen in ons as ouers se sorg nie, maar spandeer hulle ‘n groot deel van hulle tyd in die skool onder onderwysers se sorg, of op die sportveld waar die afrigter na hulle omsien. Sondae is dit die Sondagskoolonderwyser se taak om die kinders te leer. Ons as ouers sien hulle net saans. Daardie jare was dit anders: Kinders was totaal afhanklik ALLEEN van hulle ouers. Natuurlik het hulle wl binne die gesin ‘n status gehad. As dit nie vir die ouers se goedgesindheid was nie, was ‘n kind op sy eie totaal verlore!

Dalk is dit juis hierdie gedagte wat Jesus by die manne wil tuisbring, dat ons as gelowiges moet begin besef dat ons net so afhanklik is van God soos wat daardie kinders was van hulle ouers. Ek was ’n paar jaar gelede dglik aarde toe gebring toe al my aardse sekuriteite van my weggeneem is, en ek prakties moes ondervind hoe dit voel om gestroop van alles voor die Here te staan in volle afhanklikheid. Ek het nie geweet waar ek ‘n blyplek sou kry nie, want sonder ‘n inkomste kan ek nie daarvoor betaal nie. Die Here het voorsien. Toe daar nie geld vir kos of brandstof was nie, het Hy elke keer op die mees verrassende wyse voorsien. Maar ek moes leer om ten volle afhanklik van Hom te wees. Dit is veral moeilik om jou afhanklikheid van die Here te besef as dit finansieel met jou goed gaan.

Maar dit is nie net op stoflike gebied waar ‘n mens jou afhanklikheid van die Here moet besef nie. Ook op die geestelike terrein is dit ewe belangrik. Iemand s nou die dag vir my: “Ek sal kerk toe gaan wanneer ek die behoefte voel.” Die probleem is dat ‘n mens die behoefte al minder en minder voel. Soms moet jy jouself dwing om in die kerk te kom of Bybel te lees of te bid. As jy vir jouself die dag s: “Vandag het ek dit nie nodig nie,” dan beweeg jy op baie dun ys. Dan wil jy in werklikheid s: “Ek het die Here nie rrag nou nodig in my lewe nie.” Ons moet baie deeglik besef dat ons nie vir ‘n enkele oomblik kan bestaan sonder die Here nie.

Gebed:

Here, gee my ‘n hart en ‘n passie vir diegene wat laag is op die sosiale leer.

Maandag 10 Oktober 2016

Egskeiding?

Markus 10:1-12

Die twaalfjarige meisietjie se ma kom opgewonde ingehaas: “Ek het baie goeie nuus vir jou!” Dadelik is die kind die ene ore: wat is dit wat Ma so laat babbel? Dit moet iets baie groot wees! “My kind, jy gaan trou!”

Die arme meisie se hart gaan amper staan. Sy begin nou eers die lewe geniet! Sy is in die fleur van haar kind-wees, en nou moet sy trou! “Wie is hy, ma?”

Dan moet sy hoor dat dit die seun is van ‘n welgestelde veraf familielid wat in Jerusalem bly. Sy het hom nog nooit met ‘n oog gesien nie, nie eers van hom gehoor nie. “Hy is nog maar sestien jaar oud, maar sy pa sal goed voorsien,” babbel Ma voort. Die arme meisie het nie ‘n keuse nie! Pa het die onderhandelinge gedoen, en sy het gn s daarin nie. Sy moet noodgedwonge voortgaan met die huwelik, al is daar gn sprake van liefde of romanse nie.

So het die meeste huwelike afgeskop in ou Israel, en so word dit, terloops, nog steeds gedoen in sommige van die Oosterse lande. En dit was seker ook een van die groot redes waarom mense in daardie tyd wou skei. Onpas paartjies is teen hulle wil saamgegooi in ‘n huwelikskookpot. Om so ‘n huwelik te maak werk, het baie harde werk gekos.

Jesus en die twaalf manne is van Kapernaum af op reis na Jerusalem, die plek waar Jesus geweet het Sy grootste probleme sou wag. Hy skram egter nie weg van God se plan vir Hom nie, maar loop doelbewus na die plek van Sy veroordeling.

En dit is juis hier, op pad na Jerusalem, waar Jesus gekonfronteer word deur ‘n groepie Farisers. Hulle vra ‘n eenvoudige vraag, maar hulle het gnsins goeie bedoelings met hulle vraag nie: “Mag ‘n man van sy vrou skei?” Hierdie is ‘n baie slim strikvraag, want daar was daardie tyd baie verskillende menings hieroor. Hulle wil Jesus dwing om standpunt in te neem, en wt Hy ookal antwoord, gaan Hy op iemand se tone trap. Hulle het veral gehoop dat Hy Homself teen die tradisie van die Ou Testament sou uitspreek. En natuurlik was daar ook politieke motiewe, want die arme Johannes het kort tevore sy kop verloor omdat hy dit durf waag het om die onderwerp aan te roer in koning Herodus se teenwoordigheid.

Maar weereens het die Farisers nie met Jesus rekening gehou nie. Hy antwoord hulle met ‘n teenvraag: “Wat s Moses?” Die manne ken die Wet: In Deuteronomium 24 het Moses geskryf dat ‘n man sy vrou mag skei as hy iets “onbetaamlik” aan haar vind. Maar die vraag is: wat presies beteken hierdie “onbetaamlik”? Die wetsgeleerdes het gestry dat die vonke spat oor wat Moses hiermee bedoel het. Die interpretasie het gewissel van, dat owerspel die enigste rede kon wees om te skei, totdat feitlik enige rede goed genoeg kon wees. As die vrou die kos verbrand het, of selfs as sy nie vinnig genoeg kinders kon voortbring nie, was dit vir sommige genoeg rede om te mag skei. Wette, wette en nogmaals wette! Dit is waarop hierdie manne se ganse lewe geskoei was.

Jesus se antwoord aan hulle is dat Moses egskeiding toegelaat het as gevolg van die hardheid van menseharte. En dan vertel Hy vir hulle hoe ontsettend belangrik God die huwelik ag. As Jesus eenmaal in jou lewe gekom het en jy die bevryding van die Evangelie ervaar het, mag jy nie meer toelaat dat jou lewe oorheers word deur allerlei rels, regulasies en wette nie. Dan doen jy wat vir God aanneemlik is, om Hom te eer en te plesier. En omdat God die huwelik as so belangrik sien in ‘n gelowige se lewe, sou dit verkeerd wees om te skei, nie omdat Moses of die een of ander wet so s nie, maar bloot omdat dit vir God belangrik is.

Wat beteken dit in die praktyk vandag?

Vir ‘n begin moet ongetroudes baie versigtig wees oor die kies van ‘n lewensmaat. Dit mag nie sommer ligtelik gedoen word nie. As ons nie van ons huweliksmaat hou nie, skei ons mos maar net weer en kies iemand anders! Almal doen dit mos.......

Wanneer jy eenmaal getroud is, kos dit harde werk om die huwelik te maak werk. Ons moet ernstig en positief daaraan werk om God se bedoelinge vir ‘n huwelik na te streef en uit te leef.

Wat daarvan as daar probleme kom, en ‘n egskeiding dreig? ‘n Gelowige skei alleen as daar gn ander uitweg is nie. Gaan vir berading, en gaan woon ‘n huweliksverrykings geleentheid by. Doen alles moontlik in jou vermo om die huwelik te red. Hou altyd in gedagte wat God se gevoel is oor die huwelik.

En wat daarvan as jy reeds geskei is? Vergeet van die verlede. Ja, dit is verkeerd om te skei. Net so is dit verkeerd om ‘n leuen te vertel of te skinder. Dit is nie ‘n onvergeeflike sonde nie! Aanvaar God se vergifnis en gaan aan met jou lewe. Hiermee wil ek nie s dat ’n egskeiding sommer ligtelik opgeneem kan word nie! Inteendeel, enige beplande sonde is ernstig. Jy kn weer van voor af begin en ‘n nuttige Koninkryksburger word onder leiding van die Heilige Gees, al is jy geskei.

Gebed:

Here, gee my asseblief die krag en wysheid en wil om my huwelik lewendig te hou.


TERUG NA BO
Vorige Dagstukkies in die reeks