Ons Dag Se Brood
'n Projek van die N G Gemeente Noordkus Evangelisasie Diensaksie
Dagstukkie Argiewe > 2016 > Julie > 27 - Die Noorde word Ingepalm
27 Julie 2016
Die Noorde word Ingepalm
Josua 11 en 12

Luister na hierdie dagstukkie

Tot dusver het Josua slegs te doene gekry met die volke rondom die Dooie See in die suide van die land. Dinge sou egter verander en Jabin, die koning van Hasor begin ongemaklik raak. Alhoewel sy stad 600 kilometer noord van Gilgal geleë is, begin hierdie afstand vir hom 'n bietjie klein raak wanneer hy luister na die gerugte van hierdie skrikwekkende volk Israel. Hy is nou wel die magtigste van al die volke in die noorde, maar dit maak hom nie minder gerus nie. Dus stuur hy boodskappe aan al die buurvolke tot so ver as die Jordaanvallei suid van die see van Gallilea. Hy wil 'n bondgenootskap met hulle aangaan teen hierdie klomp Israeliete.

Normaalweg sit hierdie spul beslis nie om dieselfde vuur nie, maar almal is bang vir Israel en daarom besluit hulle om vir hierdie een keer saam te staan. Wanneer hierdie mag uiteindelik saamtrek en ontplooi by die Meromwaters, is daar soldate net waar jy kyk. Vir die Israeliete wat hulle gesien het, lyk hulle meer as die sand van die see! En dit is nie net voetsoldate nie. Nee, hierdie spul is gewapen tot die tande toe, met perde en strydwaens wat enige weermag inmekaar sal laat krimp van vrees.

Vir Josua en sy manne is hierdie strydwaens en perde slegte nuus. Hierdie is gevorderde wapentuig! Maar God is in beheer. Al lyk die vyand oorweldigend en al het hulle die mees gevorderde moderne wapens, is hulle steeds pionne in Sy hand. "Moenie vir hulle bang wees nie." sê die Here vir Josua. "Môre dié tyd gee Ek hulle oor aan Israel, dan sneuwel hulle almal." Dan leer die Here vir Josua iets meer oor oorlogstrategie: "Jy moet hulle perde se hakskeensenings afsny en hulle strydwaens verbrand."

Die Israeliete was teen hierdie tyd al gesoute vegters wat te voet enige vyand sou aandurf. As hulle van hierdie gedugte vyand se strydwaens en perde ontslae raak, dan is hulle ook maar almal voetsoldate en sonder hulle troefkaart, die strydwaens is hulle leër erg verswak.

Josua doen dus wat die Here hom beveel en dan is hierdie oormag "soos die sand van die see" gladnie meer so skrikwekkend nie. Josua het ook al geleer dat 'n verrassingselement jou vyand totaal onkant vang en ontwrig. Dit is dan ook presies wat hy doen, en onverwags oorval hy die vyand. Om 'n lang storie kort te maak: Hulle word afgemaai en totaal vernietig.

Josua moet die yster smee terwyl hy warm is, en dan trek hy op na Hasor in die noorde. Die stad word ingeneem en verbrand. Hier stop Josua nie en al die ander stede in die noorde word oorval. Vir Josua se soldate is dit alles baie goeie nuus want by elke stad wat hulle verower, kry hulle toestemming om die vee en buit vir hulleself te neem. En op hierdie wyse sorg die Here mildelik vir Sy volk. Hy gee nie alleen vir hulle 'n nuwe blyplek nie maar Hy gee ook mildelik aan hulle die middele om te kan oorleef.

Op hierdie punt moet ons dan ook begin besef dat Josua 'n uitstekende leier is. Op 'n tydstip toe die volk totaal leierloos was in Egipte het die Here voorsien in een van die beste leiers wat die wêreld óóit geken het: Moses. Maar nadat Moses dood is, laat Hy nie die volk leierloos nie. Weereens voorsien Hy in 'n wonderlike leier soos Josua op 'n tyd toe die volk 'n sterk leier broodnodig gehad het. Sonder Josua se leierskap sou dit onmoontlik wees om die land in te neem.

Josua is egter nie alleen 'n goeie leier nie, maar hy leef in 'n intieme verhouding met die Here net soos sy voorganger Moses.

Terloops, Josua was darem nie die enigste een wat grond verower het vir Israel nie. Aan die ooste kant van die Jordaan het Moses die eens magtige Amoriete asook Basan verslaan en hulle grond vir die volk ingepalm. Saam met die grondgebied wat Josua verower het, is daar nou genoeg grond vir al die Israeliete. Hulle het ook teen hierdie tyd genoeg gehad van oorlog maak, en God gun hulle 'n welverdiende ruskans.

Die volk het stelselmatig met die hulp van die Here die hele land in besit geneem. Nou kry Josua opdrag van die Here om die land te verdeel sodat elke stam sy regmatige plek sou kry. Die grense van elke stamgebied word noukeurig bepaal sodat daar nie later gestry sou word aan wie 'n sekere stuk grond behoort nie.

Eerste aan die beurt is die stamme van Ruben, Gad en die halwe Menasse stam wat hulle grond aan die ooste kant van die Jordaan kry soos hulle destyds deur Moses belowe is. Daarna word die grond wat hulle in besit geneem het wes van die Jordaan onder die oorblywende stamme verdeel.

Dit is egter nie die einde nie. Daar word ook asielstede aangewys waar enigeen in veiligheid kon gaan bly wanneer daar onnodige bloedwraak ter sprake sou wees. Hiervan sal ons 'n bietjie later meer lees. Verder word stede aangewys wat uitsluitlik vir die gebruik van Leviete sou wees.

Wanneer alles afgehandel is, trek die drie stamme wat grondgebied oorkant die Jordaan gekry het, terug. Op pad bou hulle 'n altaar vir die Here by die Jordaanrivier.

Gebed:

Here, ek sien vanoggend weereens hoe U wonderbaarlik met liefde en deernis die volk gelei en gevestig het.

27 Julie 2016
Vandag se Skriflesing
Josua 11 en 12

Josua 11

Die inname van Hasor en omgewing

1Koning Jabin van Hasor het gehoor van Josua se oorwinnings. Hy stuur toe boodskappe aan koning Jobab van Madon, aan die konings van Simron en Aksaf 2en aan die konings in die noordelike Bergland, dié in die Jordaanvallei suid van Gennesaret, in die Laeveld en op die bergrug van Dor in die weste, 3die Kanaäniete in die ooste en die weste, die Amoriete, Hetiete, Feresiete, Jebusiete in die Bergland en die Hewiete onderkant Hermon in die Mispegebied. 4Hulle het almal gekom met hulle leërs, 'n groot menigte, so baie soos die sand van die see. Hulle het ook baie perde en strydwaens gehad. 5Al die konings het 'n bondgenootskap gesluit en saam hulle soldate vir die oorlog teen Israel ontplooi by die Meromwaters.

6Die Here het vir Josua gesê: "Moenie vir hulle bang wees nie. Môre dié tyd gee Ek hulle oor aan Israel, dan sneuwel hulle almal. Jy moet hulle perde se hakskeensenings afsny en hulle strydwaens verbrand."

7Josua en al sy manskappe het die vyand skielik oorval by die Meromwaters. 8Die Here het hulle in die mag van Israel oorgegee en dié het hulle verslaan en hulle agtervolg by Groot-Sidon, Misrefot-Majim en die Mispelaagte in die ooste. Die Israeliete het hulle uitgeroei. Nie een het vrygekom nie. 9Josua het met hulle gedoen soos die Here vir hom gesê het: hy het hulle perde se hakskeensenings afgesny en hulle strydwaens verbrand.

10Daarna het Josua na Hasor toe gegaan, die stad ingeneem en sy koning doodgemaak. Hasor het vroeër die leiersposisie ingeneem tussen al die koninkryke daar. 11Die Israeliete het al die mense in die stad doodgemaak. Josua het hulle uitgeroei sodat niks wat asemhaal, bly lewe het nie. Die stad self het hy afgebrand.

12Josua het ook al die stede van die ander konings ingeneem en die konings en die mense uitgeroei soos Moses, die dienaar van die Here, beveel het. 13Israel het egter nie die ou, gevestigde stede afgebrand nie. Dit is net Hasor wat deur Josua afgebrand is. 14Die Israeliete het die buit en die vee van die stede gevat, maar al die mense doodgemaak. Hulle het die mense heeltemal uitgeroei. Nie een het bly lewe nie. 15Wat die Here sy dienaar Moses beveel het, het Moses vir Josua beveel, en dit het Josua gedoen. Niks wat die Here vir Moses beveel het, is nagelaat nie.


Die gebied wat verower is

16Josua het die hele land ingeneem, die Bergland, die hele Suidland, die hele Gosengebied, die Laeveld, die Jordaanvallei en die Israelberge met hulle uitlopers. 17Die gebied het gestrek van Kaalberg af wat na Seïr toe oploop, tot by Baäl-Gad in die Libanonvallei onderkant Hermonberg. Josua het al die konings in dié gebied verslaan en doodgemaak. 18Hy moes lank teen hulle oorlog voer. 19Behalwe die Hewiete in Gibeon het nie een stad met die Israeliete vrede gemaak nie. Die Israeliete het hulle almal in gevegte verower. 20Dit was die Here wat hulle in verset laat kom het, sodat hulle teen Israel geveg het: hulle moes sonder genade uitgeroei word, uitgewis word, soos die Here vir Moses beveel het.

21In dié tyd het Josua ook die Enakiete in die berge, in Hebron, Debir en Anab, in al die Judaberge en in al die Israelberge uitgeroei. Hy het hulle saam met hulle stede uitgeroei, 22en daar het geen Enakiete in die gebied van die Israeliete oorgebly nie. Net in Gasa, Gat en Asdod was daar Enakiete oor.

23Josua het die hele land ingeneem soos die Here vir Moses beveel het, en toe die land as besitting aan Israel gegee, vir elke stam 'n deel.

Die land kon toe rus van oorlog.


Josua 12

Die konings wat oorwin is

1Die Israeliete het die volgende konings van die land oorkant die Jordaan, aan die oostekant, verslaan en hulle gebiede in besit geneem, die gebied van die Arnonvallei af tot by Hermonberg, en die hele oostelike deel van die Jordaanvallei:

2Koning Sihon van die Amoriete in Gesbon het geheers oor die helfte van Gilead, van Aroër af aan die kant van die Arnonbedding, die middel van die bedding, tot aan Jabbokspruit waar die Ammoniete se gebied begin. 3Ook die oostelike deel van die Jordaanvallei, van die Gennesaretmeer af suid tot aan die see in die Jordaanvallei, die Soutsee, en verder in die rigting van Bet-Jesimot en suidwaarts van onderkant die Pisgahange af.

4Koning Og van Basan, een van die laaste van die Refaïete, het in Astarot en Edreï geregeer. Die gebied 5waaroor hy geheers het, het Hermonberg, Salka en die hele Basan ingesluit, tot aan die grens van Gesur en Maäka, en ook die helfte van Gilead tot aan die grens van die gebied van koning Sihon van Gesbon.

6Moses, die dienaar van die Here, en die Israeliete het hierdie twee konings verslaan, en Moses het die gebied aan die stam Ruben, die stam Gad en die halwe Manassestam as besitting gegee.

7Hier volg nou ook 'n lys van die konings van die land duskant die Jordaan, aan die westekant, wat deur Josua en die Israeliete verslaan is, van Baäl-Gad in die Libanonvallei af tot by Kaalberg wat na Seïr toe oploop. Josua het die gebied tussen die stamme as besitting verdeel: 8die Bergland, die Laeveld, die Jordaanvallei, die Hange, die woestyngebied en die Suidland, die gebiede waar die Hetiete, Amoriete, Kanaäniete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete gewoon het. 9Die konings van die volgende stede is verslaan: Jerigo, Ai naby Bet-El, 10Jerusalem, Hebron, 11Jarmut, Lakis, 12Eglon, Geser, 13Debir, Geder, 14Gorma, Arad, 15Libna, Adullam, 16Makkeda, Bet-El, 17Tappuag, Gefer, 18Afek, Saron, 19Madon, Hasor, 20Simron-Meron, Aksaf, 21Taänak, Megiddo, 22Kedes, Jokneam teen Karmelberg, 23Dor op die bergrug van Dor, Gojim by Gilgal, 24en Tirsa. Dit was altesaam een en dertig konings.